Sunday, 01/08/2021 - 21:16|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS số 2 Phố Ràng

Kế hoạch dạy học Văn 9

Kế hoạch dạy học văn 9

PHÒNG GD&ĐT BẢO YÊN

TRƯỜNG THCS SỐ 2 TT PHỐ RÀNG

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC MÔN NGỮ VĂN 9

Cả năm: 35 tuần ( 175 tiết)

Học kì I: 18 tuần (90 tiết)

Học kì II: 17 tuần (85 tiết)

I. Kế hoạch chung

- Tổng số tiết trong năm học: 175 tiết

- Học kì I: 18 tuần = 90 tiết

- Học kì II: 17 tuần = 85 tiết

- Số chủ đề thực hiện: 02 + Kì I: Chủ đề: Truyện VN hiện đại : 6 tiết ( từ tiết 58 đến tiết 63)

+ Kì II: Chủ đề: Nghị luận xã hội: 5 tiết ( từ tiết 101 đến tiết 105)

  • Số tiết thực hiện HĐTNST: 9 tiết; HKI: 05 tiết; HKII: 04 tiết

II. Kế hoạch chi tiết:

 

  1. Học kì 1: 18 tuần = 90 tiết

Chủ đề: Truyện VN hiện đại : 6 tiết ( từ tiết 58 đến tiết 63)

TNST: 05 tiết ( từ tiết 86 đến tiết 90)

 

TT

Chủ đề

Chuẩn KT - KN

Tiết (PPCT)

 

Nội dung ( Mục)

Nội dung giảm tải, điều chỉnh, thay thế

Nội dung tích hợp, liên môn, hoạt động trải nghiệm (nếu có)

Ghi chú

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

1.Kiến thức.

- Hiểu, cảm nhận được những nét đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của một số văn bản nhật dụng phản ánh những vấn đề hội nhập và bảo vệ bản sắc văn hoá dân tộc, chiến tranh và hoà bình, quyền trẻ em.

2. Kỹ năng.

- Xác định được thái độ ứng xử đúng đắn với các vấn đề nêu trên.

- Vận dụng các biện pháp nghệ thuật trong việc viết văn bản về một vấn đề thuộc lĩnh vực văn hóa, lối sống.

1,2

 

Phong cách Hồ Chí Minh

 

 

HT&LTTGĐĐHCMKNS

 

 

 

- Hiểu thế nào là các phương châm hội thoại.

- Biết vận dụng các phương châm

hội thoại và thực tiễn giao tiếp

3

Các phương châm hội thoại

 

 

 

 

1.Kiến thức

Hệ thống hoá những hiểu biếtvề văn thuyếtminh: đặc điểm,nội dung, hình thức, cách

thứclàm bài văn thuyết minh.

Hiểu vai trò, cách đưa các biện nghệ thuật và yếu tố miêu tả vào văn bản thuyết minh.

2. Kỹ năng.

- Quan sát các sự vật, hiện tượng, sử dụng ngôn ngữ miêu tả phù hợp trong việc tạo lập văn bản thuyết minh

4

 

Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh.

 

 

 

 

4

 

1.Kiến thức.

Hiểu vai trò, cách đưa các biện pháp nghệ thuật và yếu tố miêu tả vào văn bản thuyết minh.

2. Kỹ năng.

Quan sát các sự vật, hiện tượng, sử dụng ngôn ngữ miêu tả phù hợp trong việc tạo lập văn bản thuyết minh

5

Luyện tậpsử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh

 

 

 

 

5

 

1.Kiến thức.

- Hiểu, cảm nhận được những nét đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của một số văn bản nhật dụng phản ánh những vấn đề hội nhập và bảo vệ bản sắc văn hoá dân tộc, chiến tranh và hoà bình, quyền trẻ em.

2. Kỹ năng.

- Xác định được thái độ ứng xử đúng đắn với các vấn đề nêu trên.

- Vận dụng các biện pháp nghệ thuật trong việc viết văn bản về một vấn đề thuộc lĩnh vực văn hóa, lối sống.

6,7

Đấu tranh cho một thế giới hòa bình.

 

 

 

Liên môn Sử: Hậu quả của việc sử dụng vũ khí hạt nhân

- MT: Liên hệ. Chống chiến tranh, giữ gìn ngôi nhà chung Trái Đất.

- HT&LTTGĐ ĐHCM: tư tưởng yêu nước và độc lập dân tộc trong quan hệ hòa bình với thế giới của Bác.

 

 

6

 

- Hiểu thế nào là các phương châm hội thoại.

- Biết vận dụng các phương châm hội thoại và thực tiễn giao tiếp

8

Các phương châm hội thoại (tiếp

 

 

 

 

7

 

1.Kiến thức

Hệ thống hoá những hiểu biếtvề văn thuyết minh: đặc điểm,nội dung, hình thức, cách thứclàm bài văn thuyết minh.

Hiểu vai trò, cách đưa các biện pháp nghệ thuật và yếu tố miêu tả vào văn bản thuyết minh.

2. Kỹ năng.

Quan sát các sự vật, hiện tượng, sử dụng ngôn ngữ miêu tả phù hợp trong việc tạo lập văn bản thuyết minh

9

Sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh

 

 

 

8

 

1.Kiến thức.

Hiểu vai trò, cách đưa các biện pháp nghệ thuật và yếu tố miêu tả vào văn bản thuyết minh.

2. Kỹ năng.

Biết viết, trình bày bài vănthuyết minh có

sử dụng một số

10

Luyện tập yếu tố miêu tả trong văn thuyết minh.

 

 

 

 

9

 

1.Kiến thức.

- Hiểu, cảm nhận được những nét đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của một số văn bản nhật dụng phản ánh những vấn đề hội nhập và bảo vệ bản sắc văn hoá dân tộc, chiến tranh và hoà bình, quyền trẻ em.

2. Kỹ năng.

- Xác định được thái độ ứng xử đúng đắn với các vấn đề nêu trên.

- Vận dụng các biện pháp nghệ thuật trong việc viết văn bản về một vấn đề thuộc lĩnh vực văn hóa, lối sống.

 

11,12

 

Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em

 

 

- KNS

-Liên môn GDCD: Quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em

 

 

10

 

 

1.Kiến thức.

- Hiểu thế nào là các phương châm hội thoại.

2. Kỹ năng.

- Biết vận dụng các phương châm hội thoại và thực tiễn giao tiếp

- Biết cách xưng hô trong hội thoại

13

Các phương châm hội thoại (tiếp)

 

 

 

11

 

 

14,15

Viết bài TLV số 1

 

 

 

12

 

1.Kiến thức

- Hiểu, cảm nhận được giá trị nội dung và nghệ thuật của một số tác phẩm truyện trung đại Việt Nam ,số phận và tâm tư con người. số phận và khát vọng hạnh phúc của con người phụ nữ trong XHPK.

2. Kỹ năng.

- Đọc hiểu một văn bản truyện trung đại.

- Phân tích nội dung, nghệ thuật trong văn bản.

16,17

Chuyện ngươi con gái Nam Xương

 

 

 

13

 

1.Kiến thức.

- Hiểu thế nào là xưng hô trong các hội thoại.

2. Kỹ năng.

-- Biết cách xưng hô trong hội thoại

18

Xưng hô trong hội thoại

 

 

 

14

 

1.Kiến thức.

- Hiểu thế nào là cách dẫn trực tiếp và cách dẫn giám tiếp

2. Kỹ năng.

Nhận biết và hiểu tác dụng củacách dẫn

trực tiếp và cách dẫn gián tiếp trong các văn bản.

- Biết chuyển đổi câu theo cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp.

19

 

 

 

 

 

 

 

Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp

 

 

 

15

 

 

1. KiÕn thøc:

- BiÕt linh ho¹t tr×nh bµy v¨n b¶n tù sù víi c¸c dung l­îng kh¸c nhau phï hîp víi yªu cÇu cña mçi hoµn c¶nh giao tiÕp, häc tËp.

2. Kü n¨ng:

- Cñng cè c¸c kiÕn thøc vÒ thÓ lo¹i tù sù ®· ®­îc häc.

20

Tự học có hướng dẫn: Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự

 

 

 

16

 

1. Kiến thức

- Biết nguyên nhân thúc đẩy sự phát triển của vốn từ vựng tiếng Việt.

- Hai phương thức phát triển của từ vựng

2. Kĩ năng

- Nhận biết ý nghĩa của các từ ngữ trong các cụm từ trong văn bản.

- Phân biệt các phương thức tạo nghĩa mới của từ ngữ với các phép tu từ ẩn dụ, hoán dụ.

21

Sự phát triển của từ vựng

 

 

 

17

 

1.Kiến thức

- Hiểu, cảm nhận được giá trị nội dung và nghệ thuật của trích đoạn truyện trung đại Việt, tinh thần nhân văn, số phận và khát vọng hạnh phúc của con người, ước mơ về tự do, công lí.

2. Kỹ năng.

- Phân tích nội dung, nghệ thuật trong văn bản.

22,23

Hoàng lê nhất thống chí ( hồi 14)

 

Liên môn sử 7: Sự kiện Quang Trung đại phá quân Thanh (1879)

 

18

 

1. Kiến thức

- Biết các phương thức phát triển vốn từ cơ bản của tiếng Việt: phát triển nghĩa của từ trên cơ sở nghĩa gốc, phương thức ẩn dụ và phương thức hoán dụ, mượn từ ngữ nước ngoài, tạo từ ngữ mới

2. Kĩ năng

- Nhận biết từ ngưc mới được tạo ra và những từ ngữ mượn của tiếng nước ngoài.

- Sử dụng từ ngữ mượn tiếng nước ngoài phù hợp.

24

Sư phát triển của từ vựng (tiếp)

 

 

 

19

 

 

1.Kiến thức

- Hiểu, cảm nhận được giá trị nội dung và nghệ thuật của truyện Kiều

2. Kỹ năng.

- Đọc hiểu một văn bản truyện trung đại.

- Phân tích nội dung, nghệ thuật trong văn

25,26

 

 

 

 

Truyện Kiều của Nguyễn Du

Chị em Thuý Kiều

 

 

 

 

 

 

20

1.Kiến thức

- Hiểu, cảm nhận được giá trị nội dung và nghệ thuật của truyện Kiều

2. Kỹ năng.

- Đọc hiểu một văn bản truyện trung đại.

- Phân tích nội dung, nghệ thuật trong văn

 

 

27

 

 

 

Cảnh ngày xuân

Kiểm tra 15 phút

 

 

 

 

21

 

1. Kiến thức

- Khái niệm thuật ngữ

- Những đặc điểm của thuật ngữ

2. Kĩ năng

- Tìm hiểu ý nghĩa của thuật ngữ trong từ điển

- Sử dụng thuật ngữ trong quá trình đọc- hiểu và tạo lập văn bản khoa học, công nghệ.

28

Thuật ngữ

 

 

 

22

 

 

29

Trả bài tập làm văn số 1

 

 

 

23

 

1. KiÕn thøc

- Hiểu được vai trò của miêu tả trong văn bản tự sự.

2.KÜ n¨ng:

- Vận dụng những hiểu biết về miêu tả trong văn bản tự sự để đọc- hiểu văn bản.

30

Miêu tả trong văn bản tự sự.

 

(Viết bài Tập làm văn số 2 ở nhà)

 

 

 

24

 

1.Kiến thức

- Những định hướng chính để trau dồi vốn từ

2. Kĩ năng

- Giải nghĩa và sử dụng từ đúng nghĩa, phù hợp với ngữ cảnh.

31

Trau dồi vốn từ

Kiểm tra 15 phút

 

 

 

25

 

1.Kiến thức

- Hiểu, cảm nhận được giá trị nội dung và nghệ thuật của truyện Kiều

2. Kỹ năng.

- Đọc hiểu một văn bản truyện trung đại.

- Phân tích nội dung, nghệ thuật trong văn

32,33

Kiều ở lầu Ngưng Bích

 

 

 

26

 

1.Kiến thức

- Hiểu, cảm nhận được giá trị nội dung và nghệ thuật của một số trích đoạn truyện thơ trung đại Việt, ước mơ về tự do, công lí.

2. Kỹ năng.

- Liên hệ các nhân vật, sự kiện trong đoạn trích với những văn bản liên quan.

34,35

Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga

 

 

 

 

 

27

 

1.Kiến thức

- Hs hiÓu ®­îc vai trß cña miªu t¶ néi t©m trong mét v¨n b¶n tù sù

2. Kỹ năng.

- Hs biÕt vËn dông hiÓu biÕt vÒ miªu t¶ néi t©m trong v¨n b¶n tù sù ®Ó ®äc- hiÓu v¨n b¶n

36

Miêu tả nội tâm trong văn bản tự sự

 

 

 

28

 

- Hệ thống, củng cố lại kiến thức cơ bản về

truyện trung đại.

37

Ôn tập văn trung đại

 

 

 

29

 

 

38

Kiểm tra truyện trung đại

 

 

 

30

 

1.Kiến thức

- Hệ thống hóa kiến thức về từ vựng từ lớp 6 đến lớp 9

2. Kỹ năng.

- Biết vận dụng kiến thức đã học khi giao tiếp đọc hiểu và tạo lập văn bản.

39

Tổng kết Từ vựng( Từ đơn, từ phức…)

 

 

 

31

 

1.Kiến thức

- Hệ thống hóa kiến thức về từ vựng từ lớp 6 đến lớp 9

2. Kỹ năng.

- Biết vận dụng kiến thức đã học khi giao tiếp đọc hiểu và tạo lập văn bản.

40

Tổng kết Từ vựng (Từ đồng âm…)

 

 

 

32

 

 

41

Trả bài tập làm văn số 2

 

 

 

33

 

1.Kiến thức

- Hiểu, cảm nhận được giá trị nội dung và nghệ thuật của một số tác phẩm thơ hiện đại.

2. Kỹ năng

- Đọc hiểu một văn bản thơ hiện đại.

- Vận dụng kiến thức về thể loại và sự kết hợp các phương thức biểu đạt trong tác phẩm thơ hiện đại.

42,43

Đồng chí

 

 

 

34

 

1.Kiến thức

- Hiểu, cảm nhận được giá trị nội dung và nghệ thuật của một số tác phẩm thơ hiện đại.

2. Kỹ năng

- Đọc hiểu một văn bản thơ hiện đại.

- Vận dụng kiến thức về thể loại và sự kết hợp các phương thức biểu đạt trong tác phẩm thơ hiện đại.

44,45

Bài thơ về tiểu đội xe không kính

 

- MT: Liên hệ. Sự khốc liệt của chiến tranh và môi trường.

Liên môn(sử, địa): K/C chống Mĩ và tuyến đường Trường Sơn

 

35

 

1.Kiến thức

- Hệ thống hóa kiến thức về từ vựng từ lớp 6 đến lớp 9

2. Kỹ năng.

- Biết vận dụng kiến thức đã học khi giao tiếp đọc hiểu và tạo lập văn bản.

46

Tổng kết từ vựng( Sự phát triển…)

 

 

 

36

 

1.Kiến thức

- Më réng kiÕn thøc vÒ v¨n b¶n tù sù ®· häc

2. Kỹ năng.

- ThÊy d­îc vai trß cña nghÞ luËn trogn v¨n b¶n tù sù.

- BiÕt c¸ch sö dông yÕu tè nghÞ luËn trong v¨n b¶n tù sù.

47

NghÞ luËn trong v¨n b¶n tù sù.

 

 

 

 

37

 

1.Kiến thức

- Hiểu, cảm nhận được giá trị nội dung và nghệ thuật của một số tác phẩm thơ hiện đại.

2. Kỹ năng

- Đọc hiểu một văn bản thơ hiện đại.

- Vận dụng kiến thức về thể loại và sự kết hợp các phương thức biểu đạt trong tác phẩm thơ hiện đại.

48,49

Đoàn thuyền đánh cá

 

MT: Liên hệ. Môi trường biển cần được bảo vệ.

 

38

 

1.Kiến thức

- Hệ thống hóa kiến thức về từ vựng từ lớp 6 đến lớp 9

2. Kỹ năng.

- Biết vận dụng kiến thức đã học khi giao tiếp đọc hiểu và tạo lập văn bản.

50

Tổng kết từ vựng ( từ tượng thanh..)

 

 

 

39

 

1.Kiến thức

- Nhận diện, làm thơ tám chữ

2. Kỹ năng

- Biết vận dụng kiến thức đã học để làm thơ tám chữ.

51

Tập làm thơ tám chữ

 

 

 

40

 

 

52

Trả bài kiểm tra văn

 

 

 

41

 

1.Kiến thức

- Hiểu, cảm nhận được giá trị nội dung và nghệ thuật của một số tác phẩm thơ hiện đại.

2. Kỹ năng

- Đọc hiểu một văn bản thơ hiện đại.

- Vận dụng kiến thức về thể loại và sự kết hợp các phương thức biểu đạt trong tác phẩm thơ hiện đại.

53,54

Bếp lửa; HDĐT: Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ.

 

 

 

42

 

1.Kiến thức

- Hiểu, cảm nhận được giá trị nội dung và nghệ thuật của một số tác phẩm thơ hiện đại.

2. Kỹ năng

- Đọc hiểu một văn bản thơ hiện đại.

- Vận dụng kiến thức về thể loại và sự kết hợp các phương thức biểu đạt trong tác phẩm thơ hiện đại.

55

Ánh trăng

 

 

 

43

 

 

56

Tổng kết từ vựng( Luyện tập tổng hợp)

 

 

 

44

 

1.Kiến thức

- Biết trình bày miệng đoạn văn, bài văn tự sự có kết hợp với các yếu tố miêu tả nội tâm, biểu cảm, nghị luận và chuyển đổi ngôi kể

2. Kỹ năng.

- Biết viết bài văn tự sự có kết hợp với các yếu tố miêu tả nội tâm, biểu cảm, nghị luận.

57

Luyện viết đoạn văn tự sự có sử dụng yếu tố nghị luận

 

 

 

 

 

 

45

Chủ đề 1: Truyện Việt nam hiện đại

1.Kiến thức

- Hiểu, cảm nhận được giá trị nội dung và nghệ thuật của một số tác phẩm truyện hiện đại Việt Nam.

2. Kỹ năng

- Vận dụng kiến thức về thể loại và sự kết hợp các phương thức biểu đạt trong tác phẩm truyện.

58,59

Làng

 

 

 

60,61

Lẵng lẽ SaPa

 

Liên môn Địa: SaPa là danh lam thắng cảnh thuộc tỉnh Lào Cai

 

62,63

Chiếc lược ngà

 

 

 

46

 

1.Kiến thức

- HS hiểu được vai trò của đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm trong văn bản tự sự.

2. Kỹ năng

- Hs biết viết văn bản tự sự có đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm

64

Đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm trong văn bản tự sự.

 

 

 

47

 

.Kiến thức

- Hệ thống hóa kiến thức về từ vựng từ lớp 6 đến lớp 9

2. Kỹ năng.

- Biết vận dụng kiến thức đã học khi giao tiếp đọc hiểu và tạo lập văn bản

65

Ôn tập tiếng việt ( các phương châm hội thoại ….)

 

 

 

48

 

 

66

Kiểm tra tiếng việt

 

 

 

49

 

1.Kiến thức

- Biết trình bày miệng đoạn văn, bài văn tự sự có kết hợp với các yếu tố miêu tả nội tâm, biểu cảm, nghị luận và chuyển đổi ngôi kể

2. Kỹ năng.

- Biết viết bài văn tự sự có kết hợp với các yếu tố miêu tả nội tâm, biểu cảm, nghị luận.

67

Luyện nói: Tự sự kết hợp nghị luận và miêu tả nội tâm

 

 

 

 

 

 

 

50

 

1.Kiến thức

- Hs hiểu người kể chuyện là hình tượng ước lệ về người trần thuật trong tác phẩm truyện.

2. Kỹ năng.- Hs thấy được tác dụng của việc lựa chọn người kể chuyện trong tác phẩm tự sự.

68

- Tự học có hướng dẫn: Người kể chuyện trong văn tự sự

Kiểm tra 15 phút

 

 

 

51

 

 

69,70

- Viết bài tập làm văn số 3

 

 

 

52

 

1.Kiến thức

Hiểu, cảm nhận được giá trị nội dung và nghệ thuật của một số tác phẩm truyện nước ngoài.

2. Kỹ năng.

- Đọc- hiểu văn bản truyện hiện đại nước ngoài.

- Vận dụng kiến thức về thể loại và sự kết hợp các phương thức biểu đạt trong tác phẩm tự sự.

71, 72

Cố hương ( không dạy phần chữ nhỏ)

 

MT: Liên hệ.Môi trường xã hội và sự thay đổi của con người

 

53

 

 

73

Kiểm tra thơ và truyện hiện đại

 

 

 

54

 

 

74

Trả bài TLV số 3

 

 

 

55

 

1.Kiến thức

- Hệ thống, củng cố lại kiến thức cơ bản về văn nghị luận.

2. Kỹ năng

- Biết vận dụng kiến thức đã học khi giao tiếp.

75,76

Ôn tập TLV

 

 

 

56

 

1.Kiến thức

- Hệ thống, củng cố lại kiến thức cơ bản về văn nghị luận.

2. Kỹ năng

- Biết vận dụng kiến thức đã học khi giao tiếp.

77,78

Ôn tập phần văn ( Tiêp)

 

 

 

57

 

 

79

Trả bài kiểm tra tiếng việt, bài kiểm tra văn

 

 

 

58

 

 

80,81

Kiểm tra hoc kì 1

 

 

 

59

 

1.Kiến thức

Hiểu, cảm nhận được giá trị nội dung và nghệ thuật của một tác phẩm truyện nước ngoài.

2. Kỹ năng.

- Đọc- hiểu văn bản truyện hiện đại nước ngoài.

82

Hướng đẫn đọc thêm : Những đứa trẻ

 

 

 

60

 

 

83

Trả bài kiểm tra học kì 1

 

 

 

61

 

1.Kiến thức

- Hiểu, cảm nhận được giá trị nội dung và nghệ thuật của một số tác phẩm của chương trình Ngữ văn Lào Cai.

2. Kỹ năng.

- Sưu tầm tài liệu văn, thơ viết về địa phương.

84

Chương trình địa phương phần văn ( sgk/122)

 

 

 

62

 

1.Kiến thức

- Hiểu, cảm nhận được giá trị nội dung và nghệ thuật của một số tác phẩm của chương trình Ngữ văn Lào Cai.

2. Kỹ năng.

- Sưu tầm tài liệu văn, thơ viết về địa phương.

85

Chương trình địa phương : Mùa săn ở NaLe

 

 

 

63

 

 

 

86,87,

88,89, 90

Hoạt động trải nghiệm sáng tạo

 

Tìm hiểu về đền Nghị Lang và đồn Phố Ràng

->Xem video lễ hội đền Nghị Lang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Học kì II

- Chủ đề :Nghị luận xã hội: 05 tiết ( Từ tiết 101 đến tiết 105)

- TNST: 04 tiết ( từ tiết 172 đến tiết 175)

STT

Chủ đề

Chuẩn KT - KN

Tiết

(theo PPCT)

Nội dung (Mục)

Nội dung giảm tải, điều chỉnh, thay thế

 

Nội dung tích hợp, liên môn, hoạt động trải nghiệm (nếu có)

 

Ghi chú

 

1

 

1.Kiến thức

- Hiểu, cảm nhận được giá trị nội dung và nghệ thuật của một số tác phẩm của chương trình Ngữ văn Lào Cai

2. Kỹ năng.

- Sưu tầm tài liệu văn, thơ viết về địa phương.

91, 92

Chương trình địa phương

 

 

 

2

 

1.Kiến thức

HiÓu c¶m nhËn ®ược nghÖ thuËt lËp luËn, gi¸ trÞ néi dung vµ ý nghÜa thùc tiÔn cña v¨n b¶n.

2. Kỹ năng.

- Đọc- hiểu văn bản nghị luận

- Rèn luyện thêm cách viết một văn bản nghị luận.

93,94

Bàn về đọc sách

 

 

 

 

 

 

KNS

 

3

 

1. Kiến thức

- Đặc điểm của khởi ngữ

- Công dụng của khởi ngữ

2. Kĩ năng

- Nhận diện khởi ngữ ở trong câu

- Đặt câu có khởi ngữ

95

Khởi ngữ

 

 

 

4

 

1.Kiến thức

- Hiểu thế nào là phép phân tích và tổng hợp.

- Nhận biết và hiểu tác dụng của phép phân tích và tổng hợp trong các văn bản nghị luận.

2. Kỹ năng.

- Biết cách sử dụng phép phân tích và tổng hợp trong tạo lập văn bản nghị luận

96

Phép phân tích và tổng hợp

 

 

 

5

 

1.Kiến thức

- Nhận biết và hiểu tác dụng của phép phân tích và tổng hợp trong các văn bản nghị luận.

2. Kỹ năng.

- Biết cách sử dụng phép phân tích và tổng hợp trong tạo lập văn bản nghị luận

97,98

LT Phép phân tích và tổng hợp

 

 

 

6

 

1.Kiến thức

- Hiểu được nội dung của văn nghệ và sức mạnh kì diệu của nó đối với đời sống con người.

2. Kỹ năng.

- Biết cách tiếp cận một văn bản nghị luận về lĩnh vực văn học nghệ thuật.

- Yêu và quý trọng văn nghệ nói chung và văn học nói riêng.

99

Tiếng nói của văn nghệ

 

HT&LTTGĐĐHCM: liên hệ với quan điểm về văn học nghệ thuật của Bác

 

7

 

1. Kiến thức

- Đặc điểm của thành phần tình thái và cảm thán

- Công dụng của các thành phần trên.

2. Kĩ năng

- Nhận biết thành phần tình thái và cảm thán trong câu.

- Đặt câu có thành phần tình thái, thành phần cảm thán.

100

Các thành phần biệt lập

 

 

 

8

Dạy học theo chủ đề:

Nghị luận xã hội

( 5 tiết)

1. Kiến thức

- Häc sinh nhận biết ®­îc ®Æc ®iÓm, yªu cÇu cña kiÓu bµi nghÞ luËn vÒ mét sù viÖc, hiÖn t­îng ®êi sèng bµi v¨n nghÞ luËn vÒ mét vÊn ®Ò t­ t­ëng, ®¹o lÝ.

- Hiểu được giá trị của việc nghị luận về một sù viÖc, hiÖn t­îng ®êi sèng, một vấn đề tư tưởng đạo lý.

- Phân tích được mặt đúng, sai; mặt lợi, hại của vấn đề hay hiện tượng cần nghị luận.

2. Kĩ năng :

- HS biết cách tìm hiểu đề văn nghị luận về một sù viÖc, hiÖn t­îng ®êi sèng nghÞ luËn vÒ mét vÊn ®Ò t­ t­ëng , ®¹o lÝ.

- Lập được dàn ý cho bài văn nghị luận về một sù viÖc, hiÖn t­îng ®êi sèng nghÞ luËn vÒ mét vÊn ®Ò t­ t­ëng , ®¹o lÝ.

- Làm bài văn nghị luận về về một sù viÖc, hiÖn t­îng ®êi sèng và nghÞ luËn vấn đề tư tưởng đạo lí .

101

Nghị luận về một sự việc hiện tượng đời sống

 

 

 

102

Cách làm bài văn nghị luận về một sự việc hiện tượng đời sông.

 

 

 

103

CTĐP: Nghị luận về sự vật hiện tượng đời sống ở địa phương

 

 

 

104

Nghị luận về một vấn đề tư tưởng đạo lí

 

 

 

 

105

Cách làm bài văn nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí.

 

 

 

9

 

1.Kiến thức

- NghÖ thuËt lËp luËn, gi¸ trÞ néi dung vµ ý nghÜa thùc tiÔn cña v¨n b¶n.

2. Kỹ năng

- Häc tËp c¸ch tr×nh bµy mét vÊn ®Ò cã ü nghÜa thêi sù.

106,

107

Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới

 

 

 

10

 

1. Kiến thức

- Đặc điểm của thành phần gọi –đáp và thành phần phụ chú.

- Công dụng của thành phần gọi- đáp, thành phần phụ chú.

2. Kĩ năng

- Nhận biết thành phần gọi –đáp và thành phần phụ chú.

- Biết đặt câu có thành phần gọi – đáp, thành phần phụ chú.

 

108

 

Các thành phần biệt lập (tiếp)

Kiểm tra 15 phút

 

 

 

11

 

 

109,

110

Viết bài tập làm văn số 5

 

 

 

12

 

1.Kiến thức

- Hiểu được đặc trưng những sáng tác nghệ thuật của tác giả.

2. Kỹ năng.

- Đọc- hiểu một văn bản dịch về nghị luận văn chương

111,

112

Chó Sói và Cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông-ten

 

 

 

KNS

 

13

 

1.Kiến thức

- Hiểu tác dụng của liên kết câu và liên kết đoạn văn.

2. Kỹ năng.

- Biết sử dụng các phép liên kết trong viết và nói

113

Liên kết câu và liên kết đoạn văn

 

 

 

14

 

1.Kiến thức

- Hiểu tác dụng của liên kết câu và liên kết đoạn văn.

2. Kỹ năng.

- Biết sử dụng các phép liên kết trong viết và nói

114

Liên kết câu và liên kết đoạn văn (luyện tập)

 

 

 

15

 

1.Kiến thức

  • Hiểu và cảm nhận giá trị nghệ thuật độc đáo, nội dung sâu sắc của văn bản.

2. Kỹ năng.

- Häc tËp tÝch cùc , yªu th­¬ng & kÝnh träng cha mÑ.

115

Hướng dẫn đọc thêm: Con cò

 

 

 

16

 

 

116

Trả bài Tập làm văn số 5

 

 

 

17

 

1.Kiến thức

- Vẻ đẹp của mùa xuân thiên nhiên, mùa xuân đất nước.

2. Kỹ năng.

- Đọc hiểu một văn bản thơ trữ tình

- Trình bày những suy nghĩ cảm nhân về một hình ảnh thơ, khổ thơ, tác phẩm thơ.

117,118

Mùa xuân nho nhỏ

 

- Liên môn Âm nhạc: giới thiệu về bài hát Một mùa xuân nho nhỏ của nhạc sĩ Trần Hoàn

 

18

 

1.Kiến thức

- Hiểu và cảm nhận được giá trị nghệ thuật độc đáo, nội dung sâu sắc của tác phẩm.

- Cảm nhận được niềm xúc cảm chân thành tha thiết của người con miền Nam đối với Bác Hồ kính yêu.

2. Kỹ năng.

- Đọc hiểu một văn bản thơ trữ tình

- Có khả năng trình bày những suy nghĩ cảm nhân về một hình ảnh thơ, khổ thơ, tác phẩm thơ.

119,

120

Viếng lăng Bác

 

- HT&LTTGĐ ĐHCM: vẻ đẹp tỏa sáng của Bác ( lí tưởng độc lập dan tộc , sự hi sinh quên mình vì hạnh phúc dân tộc, tinh yêu thương nhân loại, lẽ sống giản dị, đức khiêm tốn...)

- Liên môn Âm nhạc: giới thiệu bài hát Viếng lăng Bác của nhạc sĩ Hoàng Hiệp.

 

19

 

1.Kiến thức

- Hiểu thế nào là bài văn nghị luận về một bài thơ (hoặc đoạn thơ).

- Nắm được yêu cầu, bố cục, cách xây dựng đoạn và lời văn trong bài nghị luận về một bài thơ (hoặc đoạn thơ).

2. Kỹ năng.

- Biết viết, trình bày bài văn nghị luận về một bài thơ (hoặc đoạn thơ).

121

Nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)

 

 

 

20

 

1.Kiến thức

- Hiểu thế nào là bài văn nghị luận về truyện ngắn (hoặc đoạn trích).

- Nắm được yêu cầu, bố cục, cách xây dựng đoạn và lời văn trong bài nghị luận về về truyện ngắn (hoặc đoạn trích).

2. Kỹ năng.

- Biết viết, trình bày bài văn nghị luận về về truyện ngắn (hoặc đoạn trích).

122

Cách làm bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)

 

 

 

21

 

1.Kiến thức

- Nắm được yêu cầu, bố cục, cách xây dựng đoạn và lời văn trong bài nghị luận về truyện ngắn (hoặc đoạn trích).

2. Kỹ năng.

- Biết viết, trình bày bài văn nghị luận về truyện ngắn (hoặc đoạn trích).

123

Luyện tập làm bài

nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)

Viết bài Tập làm văn số 6 ( ở nhà)

 

 

 

22

 

1.Kiến thức

- Hiểu được những cảm nhận tinh tế của nhà thơ về sự biến đổi của đất trời từ cuối hạ sang thu

2. Kỹ năng.

- Đọc hiểu một văn bản thơ trữ tình

- Trình bày những suy nghĩ cảm nhân về một hình ảnh thơ, khổ thơ, tác phẩm thơ.

124

Sang thu

Kiểm tr 15 phút

 

 

 

23

 

1.Kiến thức

- Hiểu và cảm nhận được giá trị nghệ thuật độc đáo, nội dung sâu sắc của tác phẩm.

- Cảm nhận được tình cảm gia đình ấm cúng, tình yêu quê hương thắm thiết, niềm tự hào của người đồng mình.

2. Kỹ năng.

- Đọc hiểu một văn bản thơ trữ tình

- Có khả năng trình bày những suy nghĩ cảm nhân về một hình ảnh thơ, khổ thơ, tác phẩm thơ.

125,

126

Nói với con

 

 

 

24

 

1.Kiến thức

- Hiểu thế nào là nghĩa tường minh và hàm ý.

2. Kỹ năng.

- Biết cách sử dụng

127

Nghĩa tường minh và hàm ý

 

 

 

 

 

25

 

1.Kiến thức

- Hiểu thế nào là bài văn nghị luận về một bài thơ (hoặc đoạn thơ).

- Nắm được yêu cầu, bố cục, cách về một bài thơ (hoặc đoạn thơ).

2. Kỹ năng.

- Biết viết, trình bày bài văn nghị luận về một bài thơ (hoặc đoạn thơ).

128

Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ

 

 

 

26

 

1.Kiến thức

- Hiểu thế nào là bài văn nghị luận về một về một bài thơ (hoặc đoạn thơ).

- Nắm được yêu cầu, bố cục, cách xây dựng đoạn và lời văn trong bài nghị luận về một bài thơ (hoặc đoạn thơ).

2. Kỹ năng.

- Biết viết, trình bày bài văn nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống; về một bài thơ (hoặc đoạn thơ).

129,

130

Cách làm bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

 

1.Kiến thức

- Hiểu, cảm nhận được giá trị nội dung và nghệ thuật của một tác phẩm truyện nước ngoài

2. Kỹ năng.

- Đọc- hiểu một văn bản dịch thuộc thể loại tự sự.

131

Mây và Sóng

 

 

 

28

 

 

132,

133

Ôn tập về thơ

 

 

 

29

 

 

134

Kiểm tra văn(Phần thơ)

 

 

 

30

 

1.Kiến thức

- Hiểu thế nào là nghĩa tường minh và hàm ý.

- Biết điều kiện sử dụng hàm ý trong câu.

2. Kỹ năng.

- Biết cách sử dụng

135

Nghĩa tường minh và hàm ý (tiếp)

 

 

 

31

 

 

136

Trả bài TLV số 6

 

 

 

32

 

1.Kiến thức

- Ôn tập, củng cố những kiến thức về thể loại, nôi dung của các tác phẩm văn học nhật dụng,

Ôn tập, củng cố kiến thức về tiếng Việt trong chương trình lớp 9.

2. Kỹ năng.

- Kỹ năng tổng hợp, hệ thống hóa kiến thức về tiếng Việt, văn nghị luận.

137

Tổng kết phần văn bản nhật dụng

 

 

 

33

 

1.Kiến thức

- Cảm nhận được ý nghĩa triết lí mang tính trải nghiệm về cuộc đời và con người mà tác giả gửi gắm trong truyện.

2. Kỹ năng.

- Đọc hiểu một văn bản tự sự

- Kỹ năng tổng hợp, hệ thống hóa kiến thức về các tác phẩm truyện hiện đại Viêt Nam.

138,

139

HDĐT: Bến quê

 

 

 

34

 

1.Kiến thức

Ôn tập, củng cố kiến thức về tiếng Việt trong chương trình lớp 9.

2. Kỹ năng.

- Kỹ năng tổng hợp, hệ thống hóa kiến thức về tiếng Việt 9.

140,

141

Ôn tập Tiếng Việt lớp 9

 

 

 

35

 

1.Kiến thức

- Nắm được yêu cầu, bố cục, cách xây dựng đoạn và lời văn trong bài nghị luận về một bài thơ (hoặc đoạn thơ).

2. Kỹ năng.

- Biết viết, trình bày bài văn nghị luận về một bài thơ (hoặc đoạn thơ).

142

Luyện nói: Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ

Viết bài tập làm văn số 7( ở nhà)

 

 

 

36

 

1.Kiến thức

- Hiểu thế nào là biên bản

- Biết cách viết biên bản thông dụng theo mẫu.

2. Kỹ năng.

- Viết được một biên bản

143

Biên bản

 

 

 

37

 

1.Kiến thức

- Cảm nhận được vẻ đẹp tâm hồ những cô gái thanh niên xung phong trong truyện.

2. Kỹ năng.

- Đọc hiểu một văn bản tự sự

- Kỹ năng tổng hợp, hệ thống hóa kiến thức về các tác phẩm truyện hiện đại Viêt Nam.

144,

145

Những ngôi sao xa xôi

 

- MT: Liên hệ. Môi trường bị hủy hoại trong chiến tranh

- Liên môn Lịch sử, Địa: Cuộc KC chống Mĩ; tuyến đường Trường Sơn

 

38

 

1.Kiến thức

- Ôn tập, củng cố những kiến thức về thể loại, nôi dung của các tác phẩm văn học nhật dụng,

Ôn tập, củng cố kiến thức về tiếng Việt trong chương trình lớp 9.

2. Kỹ năng.

- Kỹ năng tổng hợp, hệ thống hóa kiến thức về tiếng Việt, văn nghị luận.

146

Tổng kết ngữ pháp

 

 

 

39

 

1.Kiến thức

- Biết cách viết biên bản thông dụng theo mẫu.

2. Kỹ năng.

- Viết được một biên bản.

147

Luyện viết biên bản

Kiểm tr 15 phút

 

 

 

40

 

1.Kiến thức

- Ôn tập, củng cố những kiến thức về thể loại, nôi dung của các tác phẩm văn học nhật dụng,

Ôn tập, củng cố kiến thức về tiếng Việt trong chương trình lớp 9.

2. Kỹ năng.

- Kỹ năng tổng hợp, hệ thống hóa kiến thức về tiếng Việt, văn nghị luận.

148,

149

Tổng kết ngữ pháp( tiếp)

 

 

 

41

 

 

150

KT Tiếng Việt

 

 

 

42

 

 

151

Trả bài Tập làm văn số 7 trả bài kiểm tra Văn (phần thơ)

 

 

 

43

 

1.Kiến thức

- Hiểu, cảm nhận được giá trị nội dung và nghệ thuật của một số tác phẩm truyện nước ngoài, tình cảm nhân văn, nghệ thuật xây dựng tình huống, nghệ thuật miêu tả và kể chuyện,...

2. Kỹ năng.

- Đọc- hiểu một văn bản dịch thuộc thể loại tự sự.

- Vận dụng để viết văn bản tự sự có yếu tố miêu tả.

152

Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang.

 

 

 

44

 

1.Kiến thức

- Hiểu thế nào là hợp đồng.

- Biết cách viết hợp đồng thông dụng theo mẫu.

2. Kỹ năng.

- Viết được một hợp đồng.

153

Hợp đồng

 

 

 

45

 

1.Kiến thức

- Hiểu, cảm nhận được giá trị nội dung và nghệ thuật của tác phẩm truyện nước ngoài, tình cảm nhân văn, nghệ thuật xây dựng tình huống, nghệ thuật miêu tả và kể chuyện,..

2. Kỹ năng.

- Đọc- hiểu một văn bản dịch thuộc thể loại tự sự.

- Vận dụng để viết văn bản tự sự có yếu tố miêu tả.

154

Bố của Xi -mông

 

 

 

46

 

1.Kiến thức

- Ôn tập, củng cố những kiến thức về thể loại, nôi dung của các truyện.

Ôn tập, củng cố kiến thức về tiếng Việt trong chương trình lớp 9.

2. Kỹ năng.

- Kỹ năng tổng hợp, hệ thống hóa kiến thức về truyện

155

Ôn tập về truyện

 

 

 

47

 

 

156

Kiểm tra văn( Phần truyện)

 

 

 

48

 

1.Kiến thức

- Hiểu, cảm nhận được giá trị nội dung và nghệ thuật của một số tác phẩm truyện nước ngoài, tình cảm nhân văn, nghệ thuật xây dựng tình huống, nghệ thuật miêu tả và kể chuyện,...

2. Kỹ năng.

- Đọc- hiểu một văn bản dịch thuộc thể loại tự sự.

- Vận dụng để viết văn bản tự sự có yếu tố miêu tả.

157

Con chó Bấc

 

Môi trường: Liên hệ. Quan tâm săn sóc loài vật.

 

49

 

1.Kiến thức

- Biết cách viết hợp đồng thông dụng theo mẫu.

2. Kỹ năng.

- Viết được một biên bản, một hợp đồng, viết thư ( điện) chúc mừng và thăm hỏi.

158

Luyện viết hợp đồng

 

 

 

50

 

1.Kiến thức

- Ôn tập, củng cố những kiến thức về thể loại, nôi dung của các tác phẩm văn học nước ngoài.

Ôn tập, củng cố kiến thức về văn học nước ngoài.

2. Kỹ năng.

- Kỹ năng tổng hợp, hệ thống hóa kiến thức về văn học nước ngoài.

159,

160

Tổng kết văn học nước ngoài

 

 

 

51

 

 

161

Bắc Sơn

 

 

 

52

 

1.Kiến thức

Ôn tập, củng cố kiến thức về TLV trong chương trình lớp 9.

2. Kỹ năng.

- Kỹ năng tổng hợp, hệ thống hóa kiến thức về văn nghị luận.

162,163

Tổng kết TLV

 

 

 

53

 

1.Kiến thức

- Ôn tập, củng cố những kiến thức về thể loại, nôi dung của các tác phẩm văn học..

2. Kỹ năng.

- Kỹ năng tổng hợp, hệ thống hóa kiến thức về văn học.

164,

165

Tổng kết văn học

 

 

 

54

 

1.Kiến thức

- Ôn tập, củng cố những kiến thức về thể loại, nôi dung của các tác phẩm văn học nhật dụng,

Ôn tập, củng cố kiến thức về tiếng Việt trong chương trình lớp 9.

2. Kỹ năng.

- Kỹ năng tổng hợp, hệ thống hóa kiến thức về tiếng Việt, văn nghị luận.

166

Tổng kết văn học

( Tiếp)

 

 

 

55

 

 

167

Trả bài KT văn, Tiếng Việt

 

 

 

56

 

 

168,169

KT học kì II

 

 

 

57

 

1.Kiến thức

- Hiểu thế nào là thư (điện) chúc mừng và thăm hỏi.

- Biết cách viết thư (điện) chúc mừng và thăm hỏi thông dụng theo mẫu.

2. Kỹ năng.

- Viết được một biên bản, một hợp đồng, viết thư ( điện) chúc mừng và thăm hỏi.

170

Thư, điện chúc mừng

 

 

 

58

 

 

171

Trả bài KT học kì II

 

 

 

59

 

 

172,

173

174,

175

Hoạt động trải nghiệm sáng tạo

 

Tìm hiểu về vấn đề vệ sinh môi trường ở địa phương. Viết bài nghị luận về môi trường ở địa phương

 

 

Phố Ràng, ngày……tháng……năm 2017

 

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH TỔ CHUYÊN MÔN HIỆU TRƯỜNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 5
Hôm qua : 10
Tháng 08 : 5
Năm 2021 : 3.053