Wednesday, 15/07/2020 - 03:35|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS số 2 Phố Ràng

Kế hoạch dạy học

Kế hoạch dạy học

KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN KHOA HỌC XÃ HỘI LỚP 8

Mô hình trường học mới. Năm học 2017- 2018

 

A. PHÂN MÔN LỊCH SỬ                 

Cả năm: 54 tiết

Học kì I: 36 tiết; Học kì II: 18 tiết

 

            Học kì I

Tên bài/chủ đề

Số tiết theo bài/chủ đề

Tiết theo PPCT

Nội dung phân theo tiết

Tích hợp

Điều chỉnh,

 bổ sung

Bài 1: Biển đảo Việt Nam

2

1

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

3.Tìm hiểu quá trình xác lập biển đảo Việt Nam

 

 

2

4.Tìm hiểu quả trình thực thi và đấu tranh bảo vệ chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa

C. Hoạt động luyện Tập Bài tạp 1,2

HD về nhà D,E

Việc Trung Quốc xâm chiếm chủ quyền biển đảo Việt Nam.

 

 

Bài 2: Các cuộc cách mạng tư sản Âu- Mĩ thế kỉ XVII- XVIII

3

3

A. Hoạt động khởi động.

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

1. Tìm hiểu Cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII

2. Tìm hiểu cuộc Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ (a,b)

 

 

4

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

 2. Tìm hiểu cuộc Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ (c)

3. Tìm hiểu Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII (a,b)

 

 

 

 

5

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

3.Tìm hiểu Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII (c)

C. Hoạt động luyện tập.

HD về nhà D,E

 

 

 

 

Bài 3: Cách mạng công nghiệp

 

 

 

 

2

6

A. Hoạt động khởi động.

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

1. Tìm hiểu cách mạng công nghiệp ở Anh

 

 

7

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

2. Tìm hiểu cách mạng công nghiệp ở Pháp, Đức

3. Tìm hiểu hệ quả của cách mạng công nghiệp

C. Hoạt động luyện tập.

HD về nhà D,E

 

 

Bài 4: Các nước tư bản chủ nghĩa chủ yếu thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX

4

8

A. Hoạt động khởi động. KT15 phút

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

1. Tìm hiểu quá trình chủ nghĩa tư bản xác lập trên phạm vi thế giới

 

 

9

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

2. Tìm hiểu về các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX

 

 

10

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

3. Tìm hiểu về phong trào công nhân  thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX (a)

 

 

11

 

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

3. Tìm hiểu về phong trào công nhân  thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX (b)

C. Hoạt động luyện tập

HD về nhà D,E

 

 

Bài 5. Châu Á trước nguy cơ xâm lược của các nước phương Tây

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

12

A. Hoạt động khởi động.

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

1. Tìm hiểu vài nét về châu Á trước sự xâm lược của thực dân phương Tây

2. Tìm hiểu về Ấn Độ thế kỉ XVIII- đầu thế kỉ XX

Môi trường :sự xâm lược của các nước đế quốc gây ảnh hưởng đến môi trường sinh thái của các nước thuộc địa,phụ thuộc,hậu quả của việc khai thác tài nguyên.

 

13

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

3. Tìm hiểu về Trung Quốc giữa thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX

 

 

14

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

4. Tìm hiểu về các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX

 

 

15

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

5. Tìm hiểu tinh hình Nhật Bản giưuax thế kỉ XVIII- đầu thế kỉ XX

C. Hoạt động luyện tập

HD về nhà D,E

 

 

Bài 6. Chiến tranh thế giới thứ nhất 1914 -1918

2

 

 

16

A. Hoạt động khởi động.

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

1. Tìm hiểu về nguyên nhân dẫn đến Chiến tranh thế giới thứ nhất

2. Tìm hiểu các giai đoạn chính  của cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất (a)

 

 

 

 

 

17

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

2. Tìm hiểu các giai đoạn chính  của cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất (b)

3. Tìm hiểu về kết cục của cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất

C. Hoạt động luyện tập

HD về nhà D,E

Môi trường:Chiến tranh đã phá hoại môi trường sống

 

Bài 7. Các nước tư bản chủ nghĩa giữa hai cuộc chiến tranh thế giới 1918-1939

4

18

A. Hoạt động khởi động

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

I. Các nước tư bản châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)

1. Tìm hiểu tình hình các nước tư bản ở châu Âu giai đoạn 1918-1939

 

 

19

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

I. Các nước tư bản châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)

2. Tìm hiểu cuộc khủng hoảng kinh tế 1929- 1933 ở châu Âu và hậu quả của nó

 

 

20

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

II. Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)

 

 

21

 

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

II. Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)

 C. Hoạt động luyện tập

HD về nhà D,E

 

 

Bài 8. Phong trào độc lập dân tộc ở châu Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới 1918-1939

2

22

A. Hoạt động khởi động

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

1.Tìm hiểu những nét chung về phong trào độc lập dân tộc ở châu Á và cách mạng Trung Quốc trong những năm 1918-1939

 

Giảm 1 tiết để học TNST

23

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

2. Tìm hiểu về phong trào độc lập dân tộc ở Đông Nam Á (1918- 1939)

C. Hoạt động luyện tập

HD về nhà D,E

 

 

Bài 9. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và Liên Xô từ năm 1917 đến năm 1941

 

 

 

3

24

A. Hoạt động khởi động.

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

1. Tìm hiểu về tình hình nước Nga giữa hai cuộc cách mạng

2. Tìm hiểu về hai cuộc cách ở Nga năm 1917

 

 

25

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

3. Tìm hiểu về ý nghĩa của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917

4. Tìm hiểu về chính sách kinh tế mới và công cuộc khôi phục kinh tế của nước Nga- Liên xô (1921- 1925)

 

 

26

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

5. Tìm hiểu về công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên xô (1925- 1941)

C. Hoạt động luyện tập

HD về nhà D,E

 

 

Bài 10. Chiến tranh thế giới thứ hai 1939-1945

3

27

A. Hoạt động khởi động.

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

1. Tìm hiểu về nguyên nhân dẫn đến Chiến tranh thế giới thứ hai

 

 

28

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

2. Tìm hiểu về các giai đoạn chính của Chiến tranh thế giới thứ hai

Địa lí:địa bàn diễn ra chiến tranh thế giới

 

29

B. Hoạt động hình thành kiến thức:     KT15 phút

3. Tìm hiểu kết cục của Chiến tranh thế giới thứ hai

C. Hoạt động luyện tập.

HD về nhà D,E

 

 

Bài 11. Sự phát triển của khoa học –kĩ thuật và văn hóa thế giới thế kỉ XVIII –nửa đầu thế kỉ XX

2

30

A. Hoạt động khởi động.

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

I. Sự phát triển của kĩ thuật, khoa học,văn học và nghệ thuật thế kỉ XVII- XIX

1. Khám phá những thành tựu chủ yếu về kĩ thuật

2. Tìm hiểu những tiến bộ về khoa học tự nhiên và khoa học xã hội

C. Hoạt động luyện tập.

  Bài tập 1

 

Giảm 1 tiết

31

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

II. Sự phát triển của khoa học - kĩ thuật và văn hóa thế giới nủa đầu thế kỉ XX

1. Tìm hiểu sự phát triển của khoa học- kĩ thuật

2. Tìm hiểu sự hình thành và phát triển của nền văn hóa Xô viết

C. Hoạt động luyện tập.(bài tập 2,3)

HD về nhà D,E

Tích hợp môn ngữ văn

 

 

 

32

  Ôn tập

 

Thêm 1 tiết

 

 

33,34

Kiểm tra học kì I

 

 

 

HĐTN

 

35,36

Xem video về chiến tranh thế giới thứ II.

 

 

 

             Học kì II

Tên bài/chủ đề

Số tiết theo bài/chủ đề

Tiết theo PPCT

Nội dung phân theo tiết

Tích hợp

Điều chỉnh,

bổ sung

Bài 16. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp từ năm 1858 đến 1884

 

4

37

A. Hoạt động khởi động.

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

1.Tìm hiểu sự kiện thực dân Pháp xâm lược Việt Nam

 

 

38

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

2.Tìm hiểu cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta từ năm 1858 đến năm 1873

 

 

39

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

3.Tìm hiểu cuộc kháng chiến lan rộng ra toàn quốc (1873- 1884)

 

 

40

 

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

4.Tìm hiểu hai bản hiệp ước Hácmăng (1883), Ptơnốt (1884) và sự sụp đổ của nhà nước phong kiến Việt Nam

C. Hoạt động luyện tập

HD về nhà D,E

 

 

Bài 17. Phong trào yêu nước chống Pháp từ năm 1884 đến năm 1896

 

4

41

A. Hoạt động khởi động.

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

1. Tìm hiểu cuộc phản công của phái chủ chiến ở kinh thành Huế

 

 

42

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

 2. Tìm hiểu về phong trào Cần vương

 

 

 

43

B. Hoạt động hình thành kiến thức:15 phút

 3. Tìm hiểu về các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu trong phong trào Cần vương

 

 

44

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

 3. Tìm hiểu về cuộc khởi nghĩa Yên Thế

C. Hoạt động luyện tập

HD về nhà D,E

 

 

Bài 18. Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và những chuyển biến về kinh tế xã hội (từ năm 1987- đến năm 1914)

 

 

 

 

2

45

A. Hoạt động khởi động.

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

1. Tìm hiểu về tổ chức bộ máy nhà nước

2. Tìm hiểu về chính sách kinh tế

 

 

46

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

3. Tìm hiểu về chính sách văn hóa, giáo dục

4. Khám phá những chuyển biến của xã hội Việt Nam cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX

C. Hoạt động luyện tập

HD về nhà D,E

 

 

Bài 19. Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến năm 1918

3

47

A. Hoạt động khởi động.

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

1. Tìm hiểu phong trào Đông Du (1905- 1909)

2. Tìm hiểu hoạt động của Đông Kinh Nghĩa Thục (1907)

Tích hợp môn ngũ văn 8 (phong trào văn thơ yêu nước chống Pháp)

 

48

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

3.Tìm hiểu cuộc vận động Duy Tân và phong trào chống thuế ở Trung Kì (19087)

4. Khám phá chính sách của thực dân Pháp ở Đông Dương trong thời chiến

 

 

49

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

5. Tìm hiểu những hoạt động của Nguyễn Tất Thành sau khi ra đi tìm đường cứu nước

C. Hoạt động luyện tập

HD về nhà D,E

GDCD:GD lòng yêu nước quyết tâm ra đi tìm đường cứu nước giải phóng dân tộc Việt Nam của Nguyễn Tất Thành -HCM

 

 

 

50

Ôn tập

 

Thêm 1 tiết

 

 

51,52

Kiểm tra học kì II

 

 

 

1

53

Lịch sử địa phương: Phong trào yêu nước của nhân dân Láo Cai từ khi Pháp xâm lược đến năm 1918

 

 

HĐTN

1

   54

Xem video về hành trình ra đi tìm đường của nước của Nguyễn Tất Thành.

 

 

                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                    Phố Ràng ngày     tháng 8 năm 2017

                                                                                                                                                                             Người lập

 

 

                                                                                                                                                                                       Vũ Thị Huệ

 

              DUYỆT CỦA TCM                                                                                                                       DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. PHÂN MÔN ĐỊA LÍ

Cả năm : 52 tiết

Học kì I: 18 tuần x 1tiết/tuần = 18 tiết

Học kì II: 16 tuần x 2 tiết/tuần + 2 tuần x 1 tiết/tuần = 34 tiết

Học kì I

TT

Bài học

Số tiết

Tiết theo PPCT

Nội dung phân theo tiết

 

Nội dung tích hợp

Ghi chú

 

1

 

Bài 1. Biển đảo Việt Nam

2

1

A. Khởi động

B1. Tìm hiểu đặc điểm chung của vùng biển VN

 

 

Liên môn

 

2

B2. Khám phá tài nguyên và bảo vệ tài nguyên, môi trường biển nước ta

C. Luyện tập (phần 3)

*GDMT: Biết nước ta có nguồn tài nguyên biển phong phú, song không phải là vô tận. Vì vậy cần phải khai thác hợp lí và bảo vệ MT biển Việt Nam.

Biết vùng biển nước ta đã bị ô nhiễm nguyên nhân của sự ô nhiễm và hậu quả.

2

Bài 12. Tự nhiên Châu Á

 

 

 

 

   3

3

A. Khởi động

B1.Tìm hiểu VTĐL, giới hạn, kích thước lãnh thổ. Đặc điểm địa hình, khoáng sản.

* GDSDNLTK&HQ

Phát triển thuỷ điện và hiệu quả

* UPBĐKH: Có nguồn tài nguyên năng lượng vô tận dồi dào (gió, năng lượng Mặt Trời, địa nhiệt...). Việc khai thác và sử dụng nguồn năng lượng này sẽ góp phần hạn chế sử dụng năng lượng hoá thạch, hạn chế khí thải vào khí quyển.

 

 

4

B2. Tìm hiểu khí hậu,

 

 

 

5

B3.Tìm hiểu sông ngòi, cảnh quan.

C. Luyện tập

Hướng dẫn về nhà: phần D, E

 

 

3

Bài 13. Đặc điểm dân cư, xã hội châu Á

2

6

A. Khởi động

B1. Tìm hiểu về dân cư và phân bố dân cư

B2. Tìm hiểu về các chủng tộc và tôn giáo

*UPBĐKH: Dân số châu Á đông và tăng nhanh trong khi kinh tế còn chậm phát triển. Điều này đã gây sức ép tới MT và các vấn đề kinh tế − xã hội khác.

 

7

C. Luyện tập

Hướng dẫn về nhà: phần D, E

 

 

4

Ôn tập

1

8

Ôn tập

 

 

5

Kiểm tra giữa kì I

1

9

Kiểm tra giữa kì I

 

 

6

Bài 14. Kinh tế châu Á

 

3

10

A. Khởi động

B1. Tìm hiểu đặc điểm phát triển kinh tế-XH

* UPBĐKH: Sự phát triển công nghiệp của các nước và hoạt động giao thông vận tải của một châu lục đông dân sẽ phát thải lớn khí thải vào MT, điều này góp phần làm BĐKH

 

11

B2. Tìm hiểu về các ngành kinh tế

 

 

 

 

12

C. Luyện tập

Hướng dẫn về nhà: phần D, E

 

Kiểm tra 15 phút

7

Bài 15. Tây Nam Á và Nam Á

 

 

4

13

A. Khởi động

BI.1. Tìm hiểu VTĐL, giới hạn, đặc điểm tự nhiên TNA

 

 

14

BI.2. Tìm hiểu đặc điểm dân cư, kinh tế, chính trị  TNA

*GDSDNLTK&HQ

- khai thác và sử dụng quá mức tài nguyên hoá thạch ( dầu khí)

* UPBĐKH: Tây Nam Á là khu vực có trữ lượng dầu mỏ rất lớn. Sản lượng khai thác ngày càng nhiều, nguy cơ cạn kiệt và gây ô nhiễm MT ngày càng lớn

 

15

B.II.1. Tìm hiểu VTĐL, giới hạn, đặc điểm tự nhiên N.A

 C. Luyện tập

 

 

 

16

B.II.2. Tìm hiểu đặc điểm dân cư – XH và đặc điểm kinh tế

Hướng dẫn về nhà: phần D, E

 

8

Ôn tập học kì I

1

17

Ôn tập học kì I

 

 

9

Kiểm tra học kì I

1

18

Kiểm tra học kì I

 

 

 

            Học kì II

TT

Bài học

Số tiết

Tiết theo PPCT

Nội dung phân theo tiết

 

Nội dung tích hợp

Ghi chú

11

Bài 20. Khu vực Đông Á

2

19

A. Khởi động

B. 1.Tìm hiểu vị trí, giới hạn và đặc điểm TN

 

 

20

B2. Tìm hiểu về dân cư và KT

C. Luyện tập

Hướng dẫn về nhà: phần D, E

 

 

12

Bài 21.  Khu vực Đông Nam Á

3

21

A. Khởi động

B1. Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ

2. Đặc điểm tự nhiên

C1. Luyện tập

Hướng dẫn về nhà: phần D, E

 

 

22

B3. Đặc điểm dân cư và xã hội

C2. Luyện tập

 

 

23

B4. Đặc điểm kinh tế

Hướng dẫn về nhà: phần D, E

 

 

13

Bài 22. Hiệp hội các nước Đông Nam Á

2

24

 

A. Khởi động

B1. Hiệp hội các nước ĐNA

B2. Những vấn đề hợp tác để PT KT-XH ở ASEAN

 

 

25

B3. VN trong ASEAN

C. Luyện tập

Hướng dẫn về nhà: phần D, E

 

Kiểm tra 15 phút

14

Bài 23. Vị trí, địa lí, giới hạn và lịch sử hình thành lãnh thổ Việt Nam

2

26

A. Khởi động

B1.Vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ

C. Luyện tập

 

 

27

B2. Lịch sử hình thành lãnh thổ nước ta

Hướng dẫn về nhà: phần D, E

 

 

15

Bài 24. Địa hình, khoáng sản Việt Nam

4

28

A. Khởi động

B1. Đặc điểm chung của địa hình VN

 

 

29

B2. Khám phá các khu vực địa hình

 

*GDMT: Biết vai trò của địa hình đối với đời sống, sản xuất, một sô tác động tích cực và tiêu cực của con người tới địa hình. Sự cần thiết phải bảo vệ địa hình.

 

 

 

 

30

B3. Đặc điểm và vấn đề khai thác, bảo vệ tài nguyên khoáng sản nước ta

*GDSDNLTK&HQ: Khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản tiết kiệm và hợp lí (nhấn mạnh vào KSNL)

 

31

c. Luyện tập

Hướng dẫn về nhà: phần D, E

 

 

16

Ôn tập

 

32

Ôn tập

 

 

17

Kiểm tra giữa kì II

 

33

Kiểm tra giữa kì II

 

 

18

Bài 25. Khí hậu Việt Nam

3

34

A. Khởi động

B1.Tính chất nhiệt đới gió mùa

B2. Tính chất đa dạng và thất thường

 

 

35

B3. Các mùa khí hậu và thời tiết ở nước ta

B4.Thuận lợi và khó khăn do khí hậu mang lại

*GDMT:Trình bày được những thuận lợi và khó khăn của khí hậu đối với đời sống và sản xuất. Biết một số biện pháp phòng chống thiên tai.

 

36

C. Luyện tập

Hướng dẫn về nhà: phần D, E

 

 

19

Bài 26. Sông ngòi Việt Nam

2

 

37

A. Khởi động

B1.Đặc điểm chung của sông

B2.Khai thác kinh tế và bảo vệ sự trong sạch của các dòng sông

-KT: biết giá trị kinh tế của sông ngòi và việc khai thác các nguồn lợi của sông, biết sông ngòi nước ta đang bị ô nhiễm và nguyên nhân.

-KN: phân tích mối quan hệ giữa sông ngời với các yếu tố tự nhiên và hoạt động kinh tế, nhận biết được hiện tượng nước sông bị ô nhiễm qua tranh ảnh, thực tế.

GDMT ( Mục 2- bộ phận)

GDSDNLTK&HQ( Mục 2 - bộ phận)

- Giá trị của sông ( thuỷ điện)

 

38

B3. Các hệ thống sông lớn của nước ta

C. Luyện tập

Hướng dẫn về nhà: phần D, E

 

Kiểm tra 15 phút

20

Bài 27. Đất và sinh vật Việt Nam

3

39

A. Khởi động

B1.Đặc điểm chung của đất VN

B2.Vấn đề sử dụng và cải tạo đất ở VN

 

 

40

B3. Đặc điểm tài nguyên sinh vật nước ta

B4. Bảo vệ tài nguyên SV

*GDMT: Biết nước ta có nguồn tài nguyên sinh vật phong phú và đa dạng, song do tác động của con người nhiều hệ sinh thái bị tàn phá, biến đỏi và suy giảm về chất lượng, số lượng.

 

41

C. Luyện tập

Hướng dẫn về nhà: phần D, E

 

 

21

Bài 28. Đặc điểm chung của tự nhiên Việt Nam

2

42

A. Khởi động

B1. Tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm

B2,3,4

 

 

43

C. Luyện tập

Hướng dẫn về nhà: phần D, E

 

 

22

Bài 29. Các miền địa lí tự nhiên

4

44

A. Khởi động

BI. Miền Bắc và ĐBBB

 

 

45

BII. TB và BTB

 

 

46

BIII. Miền NTB và NB

 

 

47

C. Luyện tập

Hướng dẫn về nhà: phần D, E

 

 

23

Bài 30. Tìm hiểu văn hóa, giáo dục xã Xuân Hòa

3

48

Hoạt động trải nghiệm: Tìm hiểu văn hóa, giáo dục địa phương.

- Nội dung 1: GV hướng dẫn HS chọn một địa điểm tại địa phương và tìm hiểu theo dàn ý sau:

1. Tên địa điểm, vị trí địa lí

2. Cảnh quan tự nhiên (sông, núi, rừng…

 3. Vai trò ý nghĩa của địa điểm đối với địa phương.

- Nội dung 2: Văn hóa của ĐP

- Nội dung 3: Giáo dục của ĐP

 

Liên môn+ HĐ trải nghiệm

49

HS thực hiện nội dung

50

Báo cáo kết quả

24

Ôn tập

 

51

Ôn tập

 

 

25

Kiểm tra học kì II

 

52

Kiểm tra học kì II

 

 

 

         

          DUYỆT CỦA TCM                                                                                                             DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN KHOA HỌC XÃ HỘI LỚP 8

Mô hình trường học mới. Năm học 2017- 2018

 

A. PHÂN MÔN LỊCH SỬ                 

Cả năm: 54 tiết

Học kì I: 36 tiết; Học kì II: 18 tiết

 

            Học kì I

Tên bài/chủ đề

Số tiết theo bài/chủ đề

Tiết theo PPCT

Nội dung phân theo tiết

Tích hợp

Điều chỉnh,

 bổ sung

Bài 1: Biển đảo Việt Nam

2

1

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

3.Tìm hiểu quá trình xác lập biển đảo Việt Nam

 

 

2

4.Tìm hiểu quả trình thực thi và đấu tranh bảo vệ chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa

C. Hoạt động luyện Tập Bài tạp 1,2

HD về nhà D,E

Việc Trung Quốc xâm chiếm chủ quyền biển đảo Việt Nam.

 

 

Bài 2: Các cuộc cách mạng tư sản Âu- Mĩ thế kỉ XVII- XVIII

3

3

A. Hoạt động khởi động.

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

1. Tìm hiểu Cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII

2. Tìm hiểu cuộc Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ (a,b)

 

 

4

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

 2. Tìm hiểu cuộc Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ (c)

3. Tìm hiểu Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII (a,b)

 

 

 

 

5

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

3.Tìm hiểu Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII (c)

C. Hoạt động luyện tập.

HD về nhà D,E

 

 

 

 

Bài 3: Cách mạng công nghiệp

 

 

 

 

2

6

A. Hoạt động khởi động.

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

1. Tìm hiểu cách mạng công nghiệp ở Anh

 

 

7

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

2. Tìm hiểu cách mạng công nghiệp ở Pháp, Đức

3. Tìm hiểu hệ quả của cách mạng công nghiệp

C. Hoạt động luyện tập.

HD về nhà D,E

 

 

Bài 4: Các nước tư bản chủ nghĩa chủ yếu thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX

4

8

A. Hoạt động khởi động. KT15 phút

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

1. Tìm hiểu quá trình chủ nghĩa tư bản xác lập trên phạm vi thế giới

 

 

9

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

2. Tìm hiểu về các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX

 

 

10

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

3. Tìm hiểu về phong trào công nhân  thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX (a)

 

 

11

 

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

3. Tìm hiểu về phong trào công nhân  thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX (b)

C. Hoạt động luyện tập

HD về nhà D,E

 

 

Bài 5. Châu Á trước nguy cơ xâm lược của các nước phương Tây

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

12

A. Hoạt động khởi động.

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

1. Tìm hiểu vài nét về châu Á trước sự xâm lược của thực dân phương Tây

2. Tìm hiểu về Ấn Độ thế kỉ XVIII- đầu thế kỉ XX

Môi trường :sự xâm lược của các nước đế quốc gây ảnh hưởng đến môi trường sinh thái của các nước thuộc địa,phụ thuộc,hậu quả của việc khai thác tài nguyên.

 

13

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

3. Tìm hiểu về Trung Quốc giữa thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX

 

 

14

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

4. Tìm hiểu về các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX

 

 

15

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

5. Tìm hiểu tinh hình Nhật Bản giưuax thế kỉ XVIII- đầu thế kỉ XX

C. Hoạt động luyện tập

HD về nhà D,E

 

 

Bài 6. Chiến tranh thế giới thứ nhất 1914 -1918

2

 

 

16

A. Hoạt động khởi động.

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

1. Tìm hiểu về nguyên nhân dẫn đến Chiến tranh thế giới thứ nhất

2. Tìm hiểu các giai đoạn chính  của cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất (a)

 

 

 

 

 

17

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

2. Tìm hiểu các giai đoạn chính  của cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất (b)

3. Tìm hiểu về kết cục của cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất

C. Hoạt động luyện tập

HD về nhà D,E

Môi trường:Chiến tranh đã phá hoại môi trường sống

 

Bài 7. Các nước tư bản chủ nghĩa giữa hai cuộc chiến tranh thế giới 1918-1939

4

18

A. Hoạt động khởi động

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

I. Các nước tư bản châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)

1. Tìm hiểu tình hình các nước tư bản ở châu Âu giai đoạn 1918-1939

 

 

19

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

I. Các nước tư bản châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)

2. Tìm hiểu cuộc khủng hoảng kinh tế 1929- 1933 ở châu Âu và hậu quả của nó

 

 

20

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

II. Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)

 

 

21

 

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

II. Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)

 C. Hoạt động luyện tập

HD về nhà D,E

 

 

Bài 8. Phong trào độc lập dân tộc ở châu Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới 1918-1939

2

22

A. Hoạt động khởi động

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

1.Tìm hiểu những nét chung về phong trào độc lập dân tộc ở châu Á và cách mạng Trung Quốc trong những năm 1918-1939

 

Giảm 1 tiết để học TNST

23

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

2. Tìm hiểu về phong trào độc lập dân tộc ở Đông Nam Á (1918- 1939)

C. Hoạt động luyện tập

HD về nhà D,E

 

 

Bài 9. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và Liên Xô từ năm 1917 đến năm 1941

 

 

 

3

24

A. Hoạt động khởi động.

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

1. Tìm hiểu về tình hình nước Nga giữa hai cuộc cách mạng

2. Tìm hiểu về hai cuộc cách ở Nga năm 1917

 

 

25

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

3. Tìm hiểu về ý nghĩa của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917

4. Tìm hiểu về chính sách kinh tế mới và công cuộc khôi phục kinh tế của nước Nga- Liên xô (1921- 1925)

 

 

26

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

5. Tìm hiểu về công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên xô (1925- 1941)

C. Hoạt động luyện tập

HD về nhà D,E

 

 

Bài 10. Chiến tranh thế giới thứ hai 1939-1945

3

27

A. Hoạt động khởi động.

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

1. Tìm hiểu về nguyên nhân dẫn đến Chiến tranh thế giới thứ hai

 

 

28

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

2. Tìm hiểu về các giai đoạn chính của Chiến tranh thế giới thứ hai

Địa lí:địa bàn diễn ra chiến tranh thế giới

 

29

B. Hoạt động hình thành kiến thức:     KT15 phút

3. Tìm hiểu kết cục của Chiến tranh thế giới thứ hai

C. Hoạt động luyện tập.

HD về nhà D,E

 

 

Bài 11. Sự phát triển của khoa học –kĩ thuật và văn hóa thế giới thế kỉ XVIII –nửa đầu thế kỉ XX

2

30

A. Hoạt động khởi động.

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

I. Sự phát triển của kĩ thuật, khoa học,văn học và nghệ thuật thế kỉ XVII- XIX

1. Khám phá những thành tựu chủ yếu về kĩ thuật

2. Tìm hiểu những tiến bộ về khoa học tự nhiên và khoa học xã hội

C. Hoạt động luyện tập.

  Bài tập 1

 

Giảm 1 tiết

31

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

II. Sự phát triển của khoa học - kĩ thuật và văn hóa thế giới nủa đầu thế kỉ XX

1. Tìm hiểu sự phát triển của khoa học- kĩ thuật

2. Tìm hiểu sự hình thành và phát triển của nền văn hóa Xô viết

C. Hoạt động luyện tập.(bài tập 2,3)

HD về nhà D,E

Tích hợp môn ngữ văn

 

 

 

32

  Ôn tập

 

Thêm 1 tiết

 

 

33,34

Kiểm tra học kì I

 

 

 

HĐTN

 

35,36

Xem video về chiến tranh thế giới thứ II.

 

 

 

             Học kì II

Tên bài/chủ đề

Số tiết theo bài/chủ đề

Tiết theo PPCT

Nội dung phân theo tiết

Tích hợp

Điều chỉnh,

bổ sung

Bài 16. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp từ năm 1858 đến 1884

 

4

37

A. Hoạt động khởi động.

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

1.Tìm hiểu sự kiện thực dân Pháp xâm lược Việt Nam

 

 

38

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

2.Tìm hiểu cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta từ năm 1858 đến năm 1873

 

 

39

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

3.Tìm hiểu cuộc kháng chiến lan rộng ra toàn quốc (1873- 1884)

 

 

40

 

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

4.Tìm hiểu hai bản hiệp ước Hácmăng (1883), Ptơnốt (1884) và sự sụp đổ của nhà nước phong kiến Việt Nam

C. Hoạt động luyện tập

HD về nhà D,E

 

 

Bài 17. Phong trào yêu nước chống Pháp từ năm 1884 đến năm 1896

 

4

41

A. Hoạt động khởi động.

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

1. Tìm hiểu cuộc phản công của phái chủ chiến ở kinh thành Huế

 

 

42

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

 2. Tìm hiểu về phong trào Cần vương

 

 

 

43

B. Hoạt động hình thành kiến thức:15 phút

 3. Tìm hiểu về các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu trong phong trào Cần vương

 

 

44

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

 3. Tìm hiểu về cuộc khởi nghĩa Yên Thế

C. Hoạt động luyện tập

HD về nhà D,E

 

 

Bài 18. Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và những chuyển biến về kinh tế xã hội (từ năm 1987- đến năm 1914)

 

 

 

 

2

45

A. Hoạt động khởi động.

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

1. Tìm hiểu về tổ chức bộ máy nhà nước

2. Tìm hiểu về chính sách kinh tế

 

 

46

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

3. Tìm hiểu về chính sách văn hóa, giáo dục

4. Khám phá những chuyển biến của xã hội Việt Nam cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX

C. Hoạt động luyện tập

HD về nhà D,E

 

 

Bài 19. Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến năm 1918

3

47

A. Hoạt động khởi động.

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

1. Tìm hiểu phong trào Đông Du (1905- 1909)

2. Tìm hiểu hoạt động của Đông Kinh Nghĩa Thục (1907)

Tích hợp môn ngũ văn 8 (phong trào văn thơ yêu nước chống Pháp)

 

48

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

3.Tìm hiểu cuộc vận động Duy Tân và phong trào chống thuế ở Trung Kì (19087)

4. Khám phá chính sách của thực dân Pháp ở Đông Dương trong thời chiến

 

 

49

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

5. Tìm hiểu những hoạt động của Nguyễn Tất Thành sau khi ra đi tìm đường cứu nước

C. Hoạt động luyện tập

HD về nhà D,E

GDCD:GD lòng yêu nước quyết tâm ra đi tìm đường cứu nước giải phóng dân tộc Việt Nam của Nguyễn Tất Thành -HCM

 

 

 

50

Ôn tập

 

Thêm 1 tiết

 

 

51,52

Kiểm tra học kì II

 

 

 

1

53

Lịch sử địa phương: Phong trào yêu nước của nhân dân Láo Cai từ khi Pháp xâm lược đến năm 1918

 

 

HĐTN

1

   54

Xem video về hành trình ra đi tìm đường của nước của Nguyễn Tất Thành.

 

 

                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                    Phố Ràng ngày     tháng 8 năm 2017

                                                                                                                                                                             Người lập

 

 

                                                                                                                                                                                       Vũ Thị Huệ

 

              DUYỆT CỦA TCM                                                                                                                       DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. PHÂN MÔN ĐỊA LÍ

Cả năm : 52 tiết

Học kì I: 18 tuần x 1tiết/tuần = 18 tiết

Học kì II: 16 tuần x 2 tiết/tuần + 2 tuần x 1 tiết/tuần = 34 tiết

Học kì I

TT

Bài học

Số tiết

Tiết theo PPCT

Nội dung phân theo tiết

 

Nội dung tích hợp

Ghi chú

 

1

 

Bài 1. Biển đảo Việt Nam

2

1

A. Khởi động

B1. Tìm hiểu đặc điểm chung của vùng biển VN

 

 

Liên môn

 

2

B2. Khám phá tài nguyên và bảo vệ tài nguyên, môi trường biển nước ta

C. Luyện tập (phần 3)

*GDMT: Biết nước ta có nguồn tài nguyên biển phong phú, song không phải là vô tận. Vì vậy cần phải khai thác hợp lí và bảo vệ MT biển Việt Nam.

Biết vùng biển nước ta đã bị ô nhiễm nguyên nhân của sự ô nhiễm và hậu quả.

2

Bài 12. Tự nhiên Châu Á

 

 

 

 

   3

3

A. Khởi động

B1.Tìm hiểu VTĐL, giới hạn, kích thước lãnh thổ. Đặc điểm địa hình, khoáng sản.

* GDSDNLTK&HQ

Phát triển thuỷ điện và hiệu quả

* UPBĐKH: Có nguồn tài nguyên năng lượng vô tận dồi dào (gió, năng lượng Mặt Trời, địa nhiệt...). Việc khai thác và sử dụng nguồn năng lượng này sẽ góp phần hạn chế sử dụng năng lượng hoá thạch, hạn chế khí thải vào khí quyển.

 

 

4

B2. Tìm hiểu khí hậu,

 

 

 

5

B3.Tìm hiểu sông ngòi, cảnh quan.

C. Luyện tập

Hướng dẫn về nhà: phần D, E

 

 

3

Bài 13. Đặc điểm dân cư, xã hội châu Á

2

6

A. Khởi động

B1. Tìm hiểu về dân cư và phân bố dân cư

B2. Tìm hiểu về các chủng tộc và tôn giáo

*UPBĐKH: Dân số châu Á đông và tăng nhanh trong khi kinh tế còn chậm phát triển. Điều này đã gây sức ép tới MT và các vấn đề kinh tế − xã hội khác.

 

7

C. Luyện tập

Hướng dẫn về nhà: phần D, E

 

 

4

Ôn tập

1

8

Ôn tập

 

 

5

Kiểm tra giữa kì I

1

9

Kiểm tra giữa kì I

 

 

6

Bài 14. Kinh tế châu Á

 

3

10

A. Khởi động

B1. Tìm hiểu đặc điểm phát triển kinh tế-XH

* UPBĐKH: Sự phát triển công nghiệp của các nước và hoạt động giao thông vận tải của một châu lục đông dân sẽ phát thải lớn khí thải vào MT, điều này góp phần làm BĐKH

 

11

B2. Tìm hiểu về các ngành kinh tế

 

 

 

 

12

C. Luyện tập

Hướng dẫn về nhà: phần D, E

 

Kiểm tra 15 phút

7

Bài 15. Tây Nam Á và Nam Á

 

 

4

13

A. Khởi động

BI.1. Tìm hiểu VTĐL, giới hạn, đặc điểm tự nhiên TNA

 

 

14

BI.2. Tìm hiểu đặc điểm dân cư, kinh tế, chính trị  TNA

*GDSDNLTK&HQ

- khai thác và sử dụng quá mức tài nguyên hoá thạch ( dầu khí)

* UPBĐKH: Tây Nam Á là khu vực có trữ lượng dầu mỏ rất lớn. Sản lượng khai thác ngày càng nhiều, nguy cơ cạn kiệt và gây ô nhiễm MT ngày càng lớn

 

15

B.II.1. Tìm hiểu VTĐL, giới hạn, đặc điểm tự nhiên N.A

 C. Luyện tập

 

 

 

16

B.II.2. Tìm hiểu đặc điểm dân cư – XH và đặc điểm kinh tế

Hướng dẫn về nhà: phần D, E

 

8

Ôn tập học kì I

1

17

Ôn tập học kì I

 

 

9

Kiểm tra học kì I

1

18

Kiểm tra học kì I

 

 

 

            Học kì II

TT

Bài học

Số tiết

Tiết theo PPCT

Nội dung phân theo tiết

 

Nội dung tích hợp

Ghi chú

11

Bài 20. Khu vực Đông Á

2

19

A. Khởi động

B. 1.Tìm hiểu vị trí, giới hạn và đặc điểm TN

 

 

20

B2. Tìm hiểu về dân cư và KT

C. Luyện tập

Hướng dẫn về nhà: phần D, E

 

 

12

Bài 21.  Khu vực Đông Nam Á

3

21

A. Khởi động

B1. Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ

2. Đặc điểm tự nhiên

C1. Luyện tập

Hướng dẫn về nhà: phần D, E

 

 

22

B3. Đặc điểm dân cư và xã hội

C2. Luyện tập

 

 

23

B4. Đặc điểm kinh tế

Hướng dẫn về nhà: phần D, E

 

 

13

Bài 22. Hiệp hội các nước Đông Nam Á

2

24

 

A. Khởi động

B1. Hiệp hội các nước ĐNA

B2. Những vấn đề hợp tác để PT KT-XH ở ASEAN

 

 

25

B3. VN trong ASEAN

C. Luyện tập

Hướng dẫn về nhà: phần D, E

 

Kiểm tra 15 phút

14

Bài 23. Vị trí, địa lí, giới hạn và lịch sử hình thành lãnh thổ Việt Nam

2

26

A. Khởi động

B1.Vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ

C. Luyện tập

 

 

27

B2. Lịch sử hình thành lãnh thổ nước ta

Hướng dẫn về nhà: phần D, E

 

 

15

Bài 24. Địa hình, khoáng sản Việt Nam

4

28

A. Khởi động

B1. Đặc điểm chung của địa hình VN

 

 

29

B2. Khám phá các khu vực địa hình

 

*GDMT: Biết vai trò của địa hình đối với đời sống, sản xuất, một sô tác động tích cực và tiêu cực của con người tới địa hình. Sự cần thiết phải bảo vệ địa hình.

 

 

 

 

30

B3. Đặc điểm và vấn đề khai thác, bảo vệ tài nguyên khoáng sản nước ta

*GDSDNLTK&HQ: Khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản tiết kiệm và hợp lí (nhấn mạnh vào KSNL)

 

31

c. Luyện tập

Hướng dẫn về nhà: phần D, E

 

 

16

Ôn tập

 

32

Ôn tập

 

 

17

Kiểm tra giữa kì II

 

33

Kiểm tra giữa kì II

 

 

18

Bài 25. Khí hậu Việt Nam

3

34

A. Khởi động

B1.Tính chất nhiệt đới gió mùa

B2. Tính chất đa dạng và thất thường

 

 

35

B3. Các mùa khí hậu và thời tiết ở nước ta

B4.Thuận lợi và khó khăn do khí hậu mang lại

*GDMT:Trình bày được những thuận lợi và khó khăn của khí hậu đối với đời sống và sản xuất. Biết một số biện pháp phòng chống thiên tai.

 

36

C. Luyện tập

Hướng dẫn về nhà: phần D, E

 

 

19

Bài 26. Sông ngòi Việt Nam

2

 

37

A. Khởi động

B1.Đặc điểm chung của sông

B2.Khai thác kinh tế và bảo vệ sự trong sạch của các dòng sông

-KT: biết giá trị kinh tế của sông ngòi và việc khai thác các nguồn lợi của sông, biết sông ngòi nước ta đang bị ô nhiễm và nguyên nhân.

-KN: phân tích mối quan hệ giữa sông ngời với các yếu tố tự nhiên và hoạt động kinh tế, nhận biết được hiện tượng nước sông bị ô nhiễm qua tranh ảnh, thực tế.

GDMT ( Mục 2- bộ phận)

GDSDNLTK&HQ( Mục 2 - bộ phận)

- Giá trị của sông ( thuỷ điện)

 

38

B3. Các hệ thống sông lớn của nước ta

C. Luyện tập

Hướng dẫn về nhà: phần D, E

 

Kiểm tra 15 phút

20

Bài 27. Đất và sinh vật Việt Nam

3

39

A. Khởi động

B1.Đặc điểm chung của đất VN

B2.Vấn đề sử dụng và cải tạo đất ở VN

 

 

40

B3. Đặc điểm tài nguyên sinh vật nước ta

B4. Bảo vệ tài nguyên SV

*GDMT: Biết nước ta có nguồn tài nguyên sinh vật phong phú và đa dạng, song do tác động của con người nhiều hệ sinh thái bị tàn phá, biến đỏi và suy giảm về chất lượng, số lượng.

 

41

C. Luyện tập

Hướng dẫn về nhà: phần D, E

 

 

21

Bài 28. Đặc điểm chung của tự nhiên Việt Nam

2

42

A. Khởi động

B1. Tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm

B2,3,4

 

 

43

C. Luyện tập

Hướng dẫn về nhà: phần D, E

 

 

22

Bài 29. Các miền địa lí tự nhiên

4

44

A. Khởi động

BI. Miền Bắc và ĐBBB

 

 

45

BII. TB và BTB

 

 

46

BIII. Miền NTB và NB

 

 

47

C. Luyện tập

Hướng dẫn về nhà: phần D, E

 

 

23

Bài 30. Tìm hiểu văn hóa, giáo dục xã Xuân Hòa

3

48

Hoạt động trải nghiệm: Tìm hiểu văn hóa, giáo dục địa phương.

- Nội dung 1: GV hướng dẫn HS chọn một địa điểm tại địa phương và tìm hiểu theo dàn ý sau:

1. Tên địa điểm, vị trí địa lí

2. Cảnh quan tự nhiên (sông, núi, rừng…

 3. Vai trò ý nghĩa của địa điểm đối với địa phương.

- Nội dung 2: Văn hóa của ĐP

- Nội dung 3: Giáo dục của ĐP

 

Liên môn+ HĐ trải nghiệm

49

HS thực hiện nội dung

50

Báo cáo kết quả

24

Ôn tập

 

51

Ôn tập

 

 

25

Kiểm tra học kì II

 

52

Kiểm tra học kì II

 

 

 

         

          DUYỆT CỦA TCM                                                                                                             DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN KHOA HỌC XÃ HỘI LỚP 8

Mô hình trường học mới. Năm học 2017- 2018

 

A. PHÂN MÔN LỊCH SỬ                 

Cả năm: 54 tiết

Học kì I: 36 tiết; Học kì II: 18 tiết

 

            Học kì I

Tên bài/chủ đề

Số tiết theo bài/chủ đề

Tiết theo PPCT

Nội dung phân theo tiết

Tích hợp

Điều chỉnh,

 bổ sung

Bài 1: Biển đảo Việt Nam

2

1

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

3.Tìm hiểu quá trình xác lập biển đảo Việt Nam

 

 

2

4.Tìm hiểu quả trình thực thi và đấu tranh bảo vệ chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa

C. Hoạt động luyện Tập Bài tạp 1,2

HD về nhà D,E

Việc Trung Quốc xâm chiếm chủ quyền biển đảo Việt Nam.

 

 

Bài 2: Các cuộc cách mạng tư sản Âu- Mĩ thế kỉ XVII- XVIII

3

3

A. Hoạt động khởi động.

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

1. Tìm hiểu Cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII

2. Tìm hiểu cuộc Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ (a,b)

 

 

4

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

 2. Tìm hiểu cuộc Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ (c)

3. Tìm hiểu Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII (a,b)

 

 

 

 

5

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

3.Tìm hiểu Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII (c)

C. Hoạt động luyện tập.

HD về nhà D,E

 

 

 

 

Bài 3: Cách mạng công nghiệp

 

 

 

 

2

6

A. Hoạt động khởi động.

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

1. Tìm hiểu cách mạng công nghiệp ở Anh

 

 

7

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

2. Tìm hiểu cách mạng công nghiệp ở Pháp, Đức

3. Tìm hiểu hệ quả của cách mạng công nghiệp

C. Hoạt động luyện tập.

HD về nhà D,E

 

 

Bài 4: Các nước tư bản chủ nghĩa chủ yếu thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX

4

8

A. Hoạt động khởi động. KT15 phút

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

1. Tìm hiểu quá trình chủ nghĩa tư bản xác lập trên phạm vi thế giới

 

 

9

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

2. Tìm hiểu về các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX

 

 

10

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

3. Tìm hiểu về phong trào công nhân  thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX (a)

 

 

11

 

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

3. Tìm hiểu về phong trào công nhân  thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX (b)

C. Hoạt động luyện tập

HD về nhà D,E

 

 

Bài 5. Châu Á trước nguy cơ xâm lược của các nước phương Tây

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

12

A. Hoạt động khởi động.

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

1. Tìm hiểu vài nét về châu Á trước sự xâm lược của thực dân phương Tây

2. Tìm hiểu về Ấn Độ thế kỉ XVIII- đầu thế kỉ XX

Môi trường :sự xâm lược của các nước đế quốc gây ảnh hưởng đến môi trường sinh thái của các nước thuộc địa,phụ thuộc,hậu quả của việc khai thác tài nguyên.

 

13

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

3. Tìm hiểu về Trung Quốc giữa thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX

 

 

14

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

4. Tìm hiểu về các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX

 

 

15

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

5. Tìm hiểu tinh hình Nhật Bản giưuax thế kỉ XVIII- đầu thế kỉ XX

C. Hoạt động luyện tập

HD về nhà D,E

 

 

Bài 6. Chiến tranh thế giới thứ nhất 1914 -1918

2

 

 

16

A. Hoạt động khởi động.

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

1. Tìm hiểu về nguyên nhân dẫn đến Chiến tranh thế giới thứ nhất

2. Tìm hiểu các giai đoạn chính  của cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất (a)

 

 

 

 

 

17

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

2. Tìm hiểu các giai đoạn chính  của cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất (b)

3. Tìm hiểu về kết cục của cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất

C. Hoạt động luyện tập

HD về nhà D,E

Môi trường:Chiến tranh đã phá hoại môi trường sống

 

Bài 7. Các nước tư bản chủ nghĩa giữa hai cuộc chiến tranh thế giới 1918-1939

4

18

A. Hoạt động khởi động

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

I. Các nước tư bản châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)

1. Tìm hiểu tình hình các nước tư bản ở châu Âu giai đoạn 1918-1939

 

 

19

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

I. Các nước tư bản châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)

2. Tìm hiểu cuộc khủng hoảng kinh tế 1929- 1933 ở châu Âu và hậu quả của nó

 

 

20

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

II. Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)

 

 

21

 

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

II. Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)

 C. Hoạt động luyện tập

HD về nhà D,E

 

 

Bài 8. Phong trào độc lập dân tộc ở châu Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới 1918-1939

2

22

A. Hoạt động khởi động

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

1.Tìm hiểu những nét chung về phong trào độc lập dân tộc ở châu Á và cách mạng Trung Quốc trong những năm 1918-1939

 

Giảm 1 tiết để học TNST

23

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

2. Tìm hiểu về phong trào độc lập dân tộc ở Đông Nam Á (1918- 1939)

C. Hoạt động luyện tập

HD về nhà D,E

 

 

Bài 9. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và Liên Xô từ năm 1917 đến năm 1941

 

 

 

3

24

A. Hoạt động khởi động.

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

1. Tìm hiểu về tình hình nước Nga giữa hai cuộc cách mạng

2. Tìm hiểu về hai cuộc cách ở Nga năm 1917

 

 

25

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

3. Tìm hiểu về ý nghĩa của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917

4. Tìm hiểu về chính sách kinh tế mới và công cuộc khôi phục kinh tế của nước Nga- Liên xô (1921- 1925)

 

 

26

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

5. Tìm hiểu về công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên xô (1925- 1941)

C. Hoạt động luyện tập

HD về nhà D,E

 

 

Bài 10. Chiến tranh thế giới thứ hai 1939-1945

3

27

A. Hoạt động khởi động.

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

1. Tìm hiểu về nguyên nhân dẫn đến Chiến tranh thế giới thứ hai

 

 

28

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

2. Tìm hiểu về các giai đoạn chính của Chiến tranh thế giới thứ hai

Địa lí:địa bàn diễn ra chiến tranh thế giới

 

29

B. Hoạt động hình thành kiến thức:     KT15 phút

3. Tìm hiểu kết cục của Chiến tranh thế giới thứ hai

C. Hoạt động luyện tập.

HD về nhà D,E

 

 

Bài 11. Sự phát triển của khoa học –kĩ thuật và văn hóa thế giới thế kỉ XVIII –nửa đầu thế kỉ XX

2

30

A. Hoạt động khởi động.

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

I. Sự phát triển của kĩ thuật, khoa học,văn học và nghệ thuật thế kỉ XVII- XIX

1. Khám phá những thành tựu chủ yếu về kĩ thuật

2. Tìm hiểu những tiến bộ về khoa học tự nhiên và khoa học xã hội

C. Hoạt động luyện tập.

  Bài tập 1

 

Giảm 1 tiết

31

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

II. Sự phát triển của khoa học - kĩ thuật và văn hóa thế giới nủa đầu thế kỉ XX

1. Tìm hiểu sự phát triển của khoa học- kĩ thuật

2. Tìm hiểu sự hình thành và phát triển của nền văn hóa Xô viết

C. Hoạt động luyện tập.(bài tập 2,3)

HD về nhà D,E

Tích hợp môn ngữ văn

 

 

 

32

  Ôn tập

 

Thêm 1 tiết

 

 

33,34

Kiểm tra học kì I

 

 

 

HĐTN

 

35,36

Xem video về chiến tranh thế giới thứ II.

 

 

 

             Học kì II

Tên bài/chủ đề

Số tiết theo bài/chủ đề

Tiết theo PPCT

Nội dung phân theo tiết

Tích hợp

Điều chỉnh,

bổ sung

Bài 16. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp từ năm 1858 đến 1884

 

4

37

A. Hoạt động khởi động.

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

1.Tìm hiểu sự kiện thực dân Pháp xâm lược Việt Nam

 

 

38

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

2.Tìm hiểu cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta từ năm 1858 đến năm 1873

 

 

39

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

3.Tìm hiểu cuộc kháng chiến lan rộng ra toàn quốc (1873- 1884)

 

 

40

 

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

4.Tìm hiểu hai bản hiệp ước Hácmăng (1883), Ptơnốt (1884) và sự sụp đổ của nhà nước phong kiến Việt Nam

C. Hoạt động luyện tập

HD về nhà D,E

 

 

Bài 17. Phong trào yêu nước chống Pháp từ năm 1884 đến năm 1896

 

4

41

A. Hoạt động khởi động.

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

1. Tìm hiểu cuộc phản công của phái chủ chiến ở kinh thành Huế

 

 

42

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

 2. Tìm hiểu về phong trào Cần vương

 

 

 

43

B. Hoạt động hình thành kiến thức:15 phút

 3. Tìm hiểu về các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu trong phong trào Cần vương

 

 

44

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

 3. Tìm hiểu về cuộc khởi nghĩa Yên Thế

C. Hoạt động luyện tập

HD về nhà D,E

 

 

Bài 18. Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và những chuyển biến về kinh tế xã hội (từ năm 1987- đến năm 1914)

 

 

 

 

2

45

A. Hoạt động khởi động.

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

1. Tìm hiểu về tổ chức bộ máy nhà nước

2. Tìm hiểu về chính sách kinh tế

 

 

46

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

3. Tìm hiểu về chính sách văn hóa, giáo dục

4. Khám phá những chuyển biến của xã hội Việt Nam cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX

C. Hoạt động luyện tập

HD về nhà D,E

 

 

Bài 19. Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến năm 1918

3

47

A. Hoạt động khởi động.

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

1. Tìm hiểu phong trào Đông Du (1905- 1909)

2. Tìm hiểu hoạt động của Đông Kinh Nghĩa Thục (1907)

Tích hợp môn ngũ văn 8 (phong trào văn thơ yêu nước chống Pháp)

 

48

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

3.Tìm hiểu cuộc vận động Duy Tân và phong trào chống thuế ở Trung Kì (19087)

4. Khám phá chính sách của thực dân Pháp ở Đông Dương trong thời chiến

 

 

49

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

5. Tìm hiểu những hoạt động của Nguyễn Tất Thành sau khi ra đi tìm đường cứu nước

C. Hoạt động luyện tập

HD về nhà D,E

GDCD:GD lòng yêu nước quyết tâm ra đi tìm đường cứu nước giải phóng dân tộc Việt Nam của Nguyễn Tất Thành -HCM

 

 

 

50

Ôn tập

 

Thêm 1 tiết

 

 

51,52

Kiểm tra học kì II

 

 

 

1

53

Lịch sử địa phương: Phong trào yêu nước của nhân dân Láo Cai từ khi Pháp xâm lược đến năm 1918

 

 

HĐTN

1

   54

Xem video về hành trình ra đi tìm đường của nước của Nguyễn Tất Thành.

 

 

                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                    Phố Ràng ngày     tháng 8 năm 2017

                                                                                                                                                                             Người lập

 

 

                                                                                                                                                                                       Vũ Thị Huệ

 

              DUYỆT CỦA TCM                                                                                                                       DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. PHÂN MÔN ĐỊA LÍ

Cả năm : 52 tiết

Học kì I: 18 tuần x 1tiết/tuần = 18 tiết

Học kì II: 16 tuần x 2 tiết/tuần + 2 tuần x 1 tiết/tuần = 34 tiết

Học kì I

TT

Bài học

Số tiết

Tiết theo PPCT

Nội dung phân theo tiết

 

Nội dung tích hợp

Ghi chú

 

1

 

Bài 1. Biển đảo Việt Nam

2

1

A. Khởi động

B1. Tìm hiểu đặc điểm chung của vùng biển VN

 

 

Liên môn

 

2

B2. Khám phá tài nguyên và bảo vệ tài nguyên, môi trường biển nước ta

C. Luyện tập (phần 3)

*GDMT: Biết nước ta có nguồn tài nguyên biển phong phú, song không phải là vô tận. Vì vậy cần phải khai thác hợp lí và bảo vệ MT biển Việt Nam.

Biết vùng biển nước ta đã bị ô nhiễm nguyên nhân của sự ô nhiễm và hậu quả.

2

Bài 12. Tự nhiên Châu Á

 

 

 

 

   3

3

A. Khởi động

B1.Tìm hiểu VTĐL, giới hạn, kích thước lãnh thổ. Đặc điểm địa hình, khoáng sản.

* GDSDNLTK&HQ

Phát triển thuỷ điện và hiệu quả

* UPBĐKH: Có nguồn tài nguyên năng lượng vô tận dồi dào (gió, năng lượng Mặt Trời, địa nhiệt...). Việc khai thác và sử dụng nguồn năng lượng này sẽ góp phần hạn chế sử dụng năng lượng hoá thạch, hạn chế khí thải vào khí quyển.

 

 

4

B2. Tìm hiểu khí hậu,

 

 

 

5

B3.Tìm hiểu sông ngòi, cảnh quan.

C. Luyện tập

Hướng dẫn về nhà: phần D, E

 

 

3

Bài 13. Đặc điểm dân cư, xã hội châu Á

2

6

A. Khởi động

B1. Tìm hiểu về dân cư và phân bố dân cư

B2. Tìm hiểu về các chủng tộc và tôn giáo

*UPBĐKH: Dân số châu Á đông và tăng nhanh trong khi kinh tế còn chậm phát triển. Điều này đã gây sức ép tới MT và các vấn đề kinh tế − xã hội khác.

 

7

C. Luyện tập

Hướng dẫn về nhà: phần D, E

 

 

4

Ôn tập

1

8

Ôn tập

 

 

5

Kiểm tra giữa kì I

1

9

Kiểm tra giữa kì I

 

 

6

Bài 14. Kinh tế châu Á

 

3

10

A. Khởi động

B1. Tìm hiểu đặc điểm phát triển kinh tế-XH

* UPBĐKH: Sự phát triển công nghiệp của các nước và hoạt động giao thông vận tải của một châu lục đông dân sẽ phát thải lớn khí thải vào MT, điều này góp phần làm BĐKH

 

11

B2. Tìm hiểu về các ngành kinh tế

 

 

 

 

12

C. Luyện tập

Hướng dẫn về nhà: phần D, E

 

Kiểm tra 15 phút

7

Bài 15. Tây Nam Á và Nam Á

 

 

4

13

A. Khởi động

BI.1. Tìm hiểu VTĐL, giới hạn, đặc điểm tự nhiên TNA

 

 

14

BI.2. Tìm hiểu đặc điểm dân cư, kinh tế, chính trị  TNA

*GDSDNLTK&HQ

- khai thác và sử dụng quá mức tài nguyên hoá thạch ( dầu khí)

* UPBĐKH: Tây Nam Á là khu vực có trữ lượng dầu mỏ rất lớn. Sản lượng khai thác ngày càng nhiều, nguy cơ cạn kiệt và gây ô nhiễm MT ngày càng lớn

 

15

B.II.1. Tìm hiểu VTĐL, giới hạn, đặc điểm tự nhiên N.A

 C. Luyện tập

 

 

 

16

B.II.2. Tìm hiểu đặc điểm dân cư – XH và đặc điểm kinh tế

Hướng dẫn về nhà: phần D, E

 

8

Ôn tập học kì I

1

17

Ôn tập học kì I

 

 

9

Kiểm tra học kì I

1

18

Kiểm tra học kì I

 

 

 

            Học kì II

TT

Bài học

Số tiết

Tiết theo PPCT

Nội dung phân theo tiết

 

Nội dung tích hợp

Ghi chú

11

Bài 20. Khu vực Đông Á

2

19

A. Khởi động

B. 1.Tìm hiểu vị trí, giới hạn và đặc điểm TN

 

 

20

B2. Tìm hiểu về dân cư và KT

C. Luyện tập

Hướng dẫn về nhà: phần D, E

 

 

12

Bài 21.  Khu vực Đông Nam Á

3

21

A. Khởi động

B1. Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ

2. Đặc điểm tự nhiên

C1. Luyện tập

Hướng dẫn về nhà: phần D, E

 

 

22

B3. Đặc điểm dân cư và xã hội

C2. Luyện tập

 

 

23

B4. Đặc điểm kinh tế

Hướng dẫn về nhà: phần D, E

 

 

13

Bài 22. Hiệp hội các nước Đông Nam Á

2

24

 

A. Khởi động

B1. Hiệp hội các nước ĐNA

B2. Những vấn đề hợp tác để PT KT-XH ở ASEAN

 

 

25

B3. VN trong ASEAN

C. Luyện tập

Hướng dẫn về nhà: phần D, E

 

Kiểm tra 15 phút

14

Bài 23. Vị trí, địa lí, giới hạn và lịch sử hình thành lãnh thổ Việt Nam

2

26

A. Khởi động

B1.Vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ

C. Luyện tập

 

 

27

B2. Lịch sử hình thành lãnh thổ nước ta

Hướng dẫn về nhà: phần D, E

 

 

15

Bài 24. Địa hình, khoáng sản Việt Nam

4

28

A. Khởi động

B1. Đặc điểm chung của địa hình VN

 

 

29

B2. Khám phá các khu vực địa hình

 

*GDMT: Biết vai trò của địa hình đối với đời sống, sản xuất, một sô tác động tích cực và tiêu cực của con người tới địa hình. Sự cần thiết phải bảo vệ địa hình.

 

 

 

 

30

B3. Đặc điểm và vấn đề khai thác, bảo vệ tài nguyên khoáng sản nước ta

*GDSDNLTK&HQ: Khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản tiết kiệm và hợp lí (nhấn mạnh vào KSNL)

 

31

c. Luyện tập

Hướng dẫn về nhà: phần D, E

 

 

16

Ôn tập

 

32

Ôn tập

 

 

17

Kiểm tra giữa kì II

 

33

Kiểm tra giữa kì II

 

 

18

Bài 25. Khí hậu Việt Nam

3

34

A. Khởi động

B1.Tính chất nhiệt đới gió mùa

B2. Tính chất đa dạng và thất thường

 

 

35

B3. Các mùa khí hậu và thời tiết ở nước ta

B4.Thuận lợi và khó khăn do khí hậu mang lại

*GDMT:Trình bày được những thuận lợi và khó khăn của khí hậu đối với đời sống và sản xuất. Biết một số biện pháp phòng chống thiên tai.

 

36

C. Luyện tập

Hướng dẫn về nhà: phần D, E

 

 

19

Bài 26. Sông ngòi Việt Nam

2

 

37

A. Khởi động

B1.Đặc điểm chung của sông

B2.Khai thác kinh tế và bảo vệ sự trong sạch của các dòng sông

-KT: biết giá trị kinh tế của sông ngòi và việc khai thác các nguồn lợi của sông, biết sông ngòi nước ta đang bị ô nhiễm và nguyên nhân.

-KN: phân tích mối quan hệ giữa sông ngời với các yếu tố tự nhiên và hoạt động kinh tế, nhận biết được hiện tượng nước sông bị ô nhiễm qua tranh ảnh, thực tế.

GDMT ( Mục 2- bộ phận)

GDSDNLTK&HQ( Mục 2 - bộ phận)

- Giá trị của sông ( thuỷ điện)

 

38

B3. Các hệ thống sông lớn của nước ta

C. Luyện tập

Hướng dẫn về nhà: phần D, E

 

Kiểm tra 15 phút

20

Bài 27. Đất và sinh vật Việt Nam

3

39

A. Khởi động

B1.Đặc điểm chung của đất VN

B2.Vấn đề sử dụng và cải tạo đất ở VN

 

 

40

B3. Đặc điểm tài nguyên sinh vật nước ta

B4. Bảo vệ tài nguyên SV

*GDMT: Biết nước ta có nguồn tài nguyên sinh vật phong phú và đa dạng, song do tác động của con người nhiều hệ sinh thái bị tàn phá, biến đỏi và suy giảm về chất lượng, số lượng.

 

41

C. Luyện tập

Hướng dẫn về nhà: phần D, E

 

 

21

Bài 28. Đặc điểm chung của tự nhiên Việt Nam

2

42

A. Khởi động

B1. Tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm

B2,3,4

 

 

43

C. Luyện tập

Hướng dẫn về nhà: phần D, E

 

 

22

Bài 29. Các miền địa lí tự nhiên

4

44

A. Khởi động

BI. Miền Bắc và ĐBBB

 

 

45

BII. TB và BTB

 

 

46

BIII. Miền NTB và NB

 

 

47

C. Luyện tập

Hướng dẫn về nhà: phần D, E

 

 

23

Bài 30. Tìm hiểu văn hóa, giáo dục xã Xuân Hòa

3

48

Hoạt động trải nghiệm: Tìm hiểu văn hóa, giáo dục địa phương.

- Nội dung 1: GV hướng dẫn HS chọn một địa điểm tại địa phương và tìm hiểu theo dàn ý sau:

1. Tên địa điểm, vị trí địa lí

2. Cảnh quan tự nhiên (sông, núi, rừng…

 3. Vai trò ý nghĩa của địa điểm đối với địa phương.

- Nội dung 2: Văn hóa của ĐP

- Nội dung 3: Giáo dục của ĐP

 

Liên môn+ HĐ trải nghiệm

49

HS thực hiện nội dung

50

Báo cáo kết quả

24

Ôn tập

 

51

Ôn tập

 

 

25

Kiểm tra học kì II

 

52

Kiểm tra học kì II

 

 

 

         

          DUYỆT CỦA TCM                                                                                                             DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN KHOA HỌC XÃ HỘI LỚP 8

Mô hình trường học mới. Năm học 2017- 2018

 

A. PHÂN MÔN LỊCH SỬ                 

Cả năm: 54 tiết

Học kì I: 36 tiết; Học kì II: 18 tiết

 

            Học kì I

Tên bài/chủ đề

Số tiết theo bài/chủ đề

Tiết theo PPCT

Nội dung phân theo tiết

Tích hợp

Điều chỉnh,

 bổ sung

Bài 1: Biển đảo Việt Nam

2

1

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

3.Tìm hiểu quá trình xác lập biển đảo Việt Nam

 

 

2

4.Tìm hiểu quả trình thực thi và đấu tranh bảo vệ chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa

C. Hoạt động luyện Tập Bài tạp 1,2

HD về nhà D,E

Việc Trung Quốc xâm chiếm chủ quyền biển đảo Việt Nam.

 

 

Bài 2: Các cuộc cách mạng tư sản Âu- Mĩ thế kỉ XVII- XVIII

3

3

A. Hoạt động khởi động.

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

1. Tìm hiểu Cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII

2. Tìm hiểu cuộc Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ (a,b)

 

 

4

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

 2. Tìm hiểu cuộc Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ (c)

3. Tìm hiểu Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII (a,b)

 

 

 

 

5

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

3.Tìm hiểu Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII (c)

C. Hoạt động luyện tập.

HD về nhà D,E

 

 

 

 

Bài 3: Cách mạng công nghiệp

 

 

 

 

2

6

A. Hoạt động khởi động.

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

1. Tìm hiểu cách mạng công nghiệp ở Anh

 

 

7

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

2. Tìm hiểu cách mạng công nghiệp ở Pháp, Đức

3. Tìm hiểu hệ quả của cách mạng công nghiệp

C. Hoạt động luyện tập.

HD về nhà D,E

 

 

Bài 4: Các nước tư bản chủ nghĩa chủ yếu thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX

4

8

A. Hoạt động khởi động. KT15 phút

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

1. Tìm hiểu quá trình chủ nghĩa tư bản xác lập trên phạm vi thế giới

 

 

9

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

2. Tìm hiểu về các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX

 

 

10

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

3. Tìm hiểu về phong trào công nhân  thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX (a)

 

 

11

 

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

3. Tìm hiểu về phong trào công nhân  thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX (b)

C. Hoạt động luyện tập

HD về nhà D,E

 

 

Bài 5. Châu Á trước nguy cơ xâm lược của các nước phương Tây

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

12

A. Hoạt động khởi động.

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

1. Tìm hiểu vài nét về châu Á trước sự xâm lược của thực dân phương Tây

2. Tìm hiểu về Ấn Độ thế kỉ XVIII- đầu thế kỉ XX

Môi trường :sự xâm lược của các nước đế quốc gây ảnh hưởng đến môi trường sinh thái của các nước thuộc địa,phụ thuộc,hậu quả của việc khai thác tài nguyên.

 

13

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

3. Tìm hiểu về Trung Quốc giữa thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX

 

 

14

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

4. Tìm hiểu về các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX

 

 

15

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

5. Tìm hiểu tinh hình Nhật Bản giưuax thế kỉ XVIII- đầu thế kỉ XX

C. Hoạt động luyện tập

HD về nhà D,E

 

 

Bài 6. Chiến tranh thế giới thứ nhất 1914 -1918

2

 

 

16

A. Hoạt động khởi động.

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

1. Tìm hiểu về nguyên nhân dẫn đến Chiến tranh thế giới thứ nhất

2. Tìm hiểu các giai đoạn chính  của cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất (a)

 

 

 

 

 

17

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

2. Tìm hiểu các giai đoạn chính  của cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất (b)

3. Tìm hiểu về kết cục của cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất

C. Hoạt động luyện tập

HD về nhà D,E

Môi trường:Chiến tranh đã phá hoại môi trường sống

 

Bài 7. Các nước tư bản chủ nghĩa giữa hai cuộc chiến tranh thế giới 1918-1939

4

18

A. Hoạt động khởi động

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

I. Các nước tư bản châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)

1. Tìm hiểu tình hình các nước tư bản ở châu Âu giai đoạn 1918-1939

 

 

19

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

I. Các nước tư bản châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)

2. Tìm hiểu cuộc khủng hoảng kinh tế 1929- 1933 ở châu Âu và hậu quả của nó

 

 

20

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

II. Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)

 

 

21

 

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

II. Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)

 C. Hoạt động luyện tập

HD về nhà D,E

 

 

Bài 8. Phong trào độc lập dân tộc ở châu Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới 1918-1939

2

22

A. Hoạt động khởi động

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

1.Tìm hiểu những nét chung về phong trào độc lập dân tộc ở châu Á và cách mạng Trung Quốc trong những năm 1918-1939

 

Giảm 1 tiết để học TNST

23

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

2. Tìm hiểu về phong trào độc lập dân tộc ở Đông Nam Á (1918- 1939)

C. Hoạt động luyện tập

HD về nhà D,E

 

 

Bài 9. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và Liên Xô từ năm 1917 đến năm 1941

 

 

 

3

24

A. Hoạt động khởi động.

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

1. Tìm hiểu về tình hình nước Nga giữa hai cuộc cách mạng

2. Tìm hiểu về hai cuộc cách ở Nga năm 1917

 

 

25

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

3. Tìm hiểu về ý nghĩa của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917

4. Tìm hiểu về chính sách kinh tế mới và công cuộc khôi phục kinh tế của nước Nga- Liên xô (1921- 1925)

 

 

26

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

5. Tìm hiểu về công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên xô (1925- 1941)

C. Hoạt động luyện tập

HD về nhà D,E

 

 

Bài 10. Chiến tranh thế giới thứ hai 1939-1945

3

27

A. Hoạt động khởi động.

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

1. Tìm hiểu về nguyên nhân dẫn đến Chiến tranh thế giới thứ hai

 

 

28

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

2. Tìm hiểu về các giai đoạn chính của Chiến tranh thế giới thứ hai

Địa lí:địa bàn diễn ra chiến tranh thế giới

 

29

B. Hoạt động hình thành kiến thức:     KT15 phút

3. Tìm hiểu kết cục của Chiến tranh thế giới thứ hai

C. Hoạt động luyện tập.

HD về nhà D,E

 

 

Bài 11. Sự phát triển của khoa học –kĩ thuật và văn hóa thế giới thế kỉ XVIII –nửa đầu thế kỉ XX

2

30

A. Hoạt động khởi động.

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

I. Sự phát triển của kĩ thuật, khoa học,văn học và nghệ thuật thế kỉ XVII- XIX

1. Khám phá những thành tựu chủ yếu về kĩ thuật

2. Tìm hiểu những tiến bộ về khoa học tự nhiên và khoa học xã hội

C. Hoạt động luyện tập.

  Bài tập 1

 

Giảm 1 tiết

31

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

II. Sự phát triển của khoa học - kĩ thuật và văn hóa thế giới nủa đầu thế kỉ XX

1. Tìm hiểu sự phát triển của khoa học- kĩ thuật

2. Tìm hiểu sự hình thành và phát triển của nền văn hóa Xô viết

C. Hoạt động luyện tập.(bài tập 2,3)

HD về nhà D,E

Tích hợp môn ngữ văn

 

 

 

32

  Ôn tập

 

Thêm 1 tiết

 

 

33,34

Kiểm tra học kì I

 

 

 

HĐTN

 

35,36

Xem video về chiến tranh thế giới thứ II.

 

 

 

             Học kì II

Tên bài/chủ đề

Số tiết theo bài/chủ đề

Tiết theo PPCT

Nội dung phân theo tiết

Tích hợp

Điều chỉnh,

bổ sung

Bài 16. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp từ năm 1858 đến 1884

 

4

37

A. Hoạt động khởi động.

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

1.Tìm hiểu sự kiện thực dân Pháp xâm lược Việt Nam

 

 

38

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

2.Tìm hiểu cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta từ năm 1858 đến năm 1873

 

 

39

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

3.Tìm hiểu cuộc kháng chiến lan rộng ra toàn quốc (1873- 1884)

 

 

40

 

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

4.Tìm hiểu hai bản hiệp ước Hácmăng (1883), Ptơnốt (1884) và sự sụp đổ của nhà nước phong kiến Việt Nam

C. Hoạt động luyện tập

HD về nhà D,E

 

 

Bài 17. Phong trào yêu nước chống Pháp từ năm 1884 đến năm 1896

 

4

41

A. Hoạt động khởi động.

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

1. Tìm hiểu cuộc phản công của phái chủ chiến ở kinh thành Huế

 

 

42

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

 2. Tìm hiểu về phong trào Cần vương

 

 

 

43

B. Hoạt động hình thành kiến thức:15 phút

 3. Tìm hiểu về các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu trong phong trào Cần vương

 

 

44

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

 3. Tìm hiểu về cuộc khởi nghĩa Yên Thế

C. Hoạt động luyện tập

HD về nhà D,E

 

 

Bài 18. Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và những chuyển biến về kinh tế xã hội (từ năm 1987- đến năm 1914)

 

 

 

 

2

45

A. Hoạt động khởi động.

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

1. Tìm hiểu về tổ chức bộ máy nhà nước

2. Tìm hiểu về chính sách kinh tế

 

 

46

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

3. Tìm hiểu về chính sách văn hóa, giáo dục

4. Khám phá những chuyển biến của xã hội Việt Nam cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX

C. Hoạt động luyện tập

HD về nhà D,E

 

 

Bài 19. Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến năm 1918

3

47

A. Hoạt động khởi động.

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

1. Tìm hiểu phong trào Đông Du (1905- 1909)

2. Tìm hiểu hoạt động của Đông Kinh Nghĩa Thục (1907)

Tích hợp môn ngũ văn 8 (phong trào văn thơ yêu nước chống Pháp)

 

48

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

3.Tìm hiểu cuộc vận động Duy Tân và phong trào chống thuế ở Trung Kì (19087)

4. Khám phá chính sách của thực dân Pháp ở Đông Dương trong thời chiến

 

 

49

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

5. Tìm hiểu những hoạt động của Nguyễn Tất Thành sau khi ra đi tìm đường cứu nước

C. Hoạt động luyện tập

HD về nhà D,E

GDCD:GD lòng yêu nước quyết tâm ra đi tìm đường cứu nước giải phóng dân tộc Việt Nam của Nguyễn Tất Thành -HCM

 

 

 

50

Ôn tập

 

Thêm 1 tiết

 

 

51,52

Kiểm tra học kì II

 

 

 

1

53

Lịch sử địa phương: Phong trào yêu nước của nhân dân Láo Cai từ khi Pháp xâm lược đến năm 1918

 

 

HĐTN

1

   54

Xem video về hành trình ra đi tìm đường của nước của Nguyễn Tất Thành.

 

 

                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                    Phố Ràng ngày     tháng 8 năm 2017

                                                                                                                                                                             Người lập

 

 

                                                                                                                                                                                       Vũ Thị Huệ

 

              DUYỆT CỦA TCM                                                                                                                       DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. PHÂN MÔN ĐỊA LÍ

Cả năm : 52 tiết

Học kì I: 18 tuần x 1tiết/tuần = 18 tiết

Học kì II: 16 tuần x 2 tiết/tuần + 2 tuần x 1 tiết/tuần = 34 tiết

Học kì I

TT

Bài học

Số tiết

Tiết theo PPCT

Nội dung phân theo tiết

 

Nội dung tích hợp

Ghi chú

 

1

 

Bài 1. Biển đảo Việt Nam

2

1

A. Khởi động

B1. Tìm hiểu đặc điểm chung của vùng biển VN

 

 

Liên môn

 

2

B2. Khám phá tài nguyên và bảo vệ tài nguyên, môi trường biển nước ta

C. Luyện tập (phần 3)

*GDMT: Biết nước ta có nguồn tài nguyên biển phong phú, song không phải là vô tận. Vì vậy cần phải khai thác hợp lí và bảo vệ MT biển Việt Nam.

Biết vùng biển nước ta đã bị ô nhiễm nguyên nhân của sự ô nhiễm và hậu quả.

2

Bài 12. Tự nhiên Châu Á

 

 

 

 

   3

3

A. Khởi động

B1.Tìm hiểu VTĐL, giới hạn, kích thước lãnh thổ. Đặc điểm địa hình, khoáng sản.

* GDSDNLTK&HQ

Phát triển thuỷ điện và hiệu quả

* UPBĐKH: Có nguồn tài nguyên năng lượng vô tận dồi dào (gió, năng lượng Mặt Trời, địa nhiệt...). Việc khai thác và sử dụng nguồn năng lượng này sẽ góp phần hạn chế sử dụng năng lượng hoá thạch, hạn chế khí thải vào khí quyển.

 

 

4

B2. Tìm hiểu khí hậu,

 

 

 

5

B3.Tìm hiểu sông ngòi, cảnh quan.

C. Luyện tập

Hướng dẫn về nhà: phần D, E

 

 

3

Bài 13. Đặc điểm dân cư, xã hội châu Á

2

6

A. Khởi động

B1. Tìm hiểu về dân cư và phân bố dân cư

B2. Tìm hiểu về các chủng tộc và tôn giáo

*UPBĐKH: Dân số châu Á đông và tăng nhanh trong khi kinh tế còn chậm phát triển. Điều này đã gây sức ép tới MT và các vấn đề kinh tế − xã hội khác.

 

7

C. Luyện tập

Hướng dẫn về nhà: phần D, E

 

 

4

Ôn tập

1

8

Ôn tập

 

 

5

Kiểm tra giữa kì I

1

9

Kiểm tra giữa kì I

 

 

6

Bài 14. Kinh tế châu Á

 

3

10

A. Khởi động

B1. Tìm hiểu đặc điểm phát triển kinh tế-XH

* UPBĐKH: Sự phát triển công nghiệp của các nước và hoạt động giao thông vận tải của một châu lục đông dân sẽ phát thải lớn khí thải vào MT, điều này góp phần làm BĐKH

 

11

B2. Tìm hiểu về các ngành kinh tế

 

 

 

 

12

C. Luyện tập

Hướng dẫn về nhà: phần D, E

 

Kiểm tra 15 phút

7

Bài 15. Tây Nam Á và Nam Á

 

 

4

13

A. Khởi động

BI.1. Tìm hiểu VTĐL, giới hạn, đặc điểm tự nhiên TNA

 

 

14

BI.2. Tìm hiểu đặc điểm dân cư, kinh tế, chính trị  TNA

*GDSDNLTK&HQ

- khai thác và sử dụng quá mức tài nguyên hoá thạch ( dầu khí)

* UPBĐKH: Tây Nam Á là khu vực có trữ lượng dầu mỏ rất lớn. Sản lượng khai thác ngày càng nhiều, nguy cơ cạn kiệt và gây ô nhiễm MT ngày càng lớn

 

15

B.II.1. Tìm hiểu VTĐL, giới hạn, đặc điểm tự nhiên N.A

 C. Luyện tập

 

 

 

16

B.II.2. Tìm hiểu đặc điểm dân cư – XH và đặc điểm kinh tế

Hướng dẫn về nhà: phần D, E

 

8

Ôn tập học kì I

1

17

Ôn tập học kì I

 

 

9

Kiểm tra học kì I

1

18

Kiểm tra học kì I

 

 

 

            Học kì II

TT

Bài học

Số tiết

Tiết theo PPCT

Nội dung phân theo tiết

 

Nội dung tích hợp

Ghi chú

11

Bài 20. Khu vực Đông Á

2

19

A. Khởi động

B. 1.Tìm hiểu vị trí, giới hạn và đặc điểm TN

 

 

20

B2. Tìm hiểu về dân cư và KT

C. Luyện tập

Hướng dẫn về nhà: phần D, E

 

 

12

Bài 21.  Khu vực Đông Nam Á

3

21

A. Khởi động

B1. Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ

2. Đặc điểm tự nhiên

C1. Luyện tập

Hướng dẫn về nhà: phần D, E

 

 

22

B3. Đặc điểm dân cư và xã hội

C2. Luyện tập

 

 

23

B4. Đặc điểm kinh tế

Hướng dẫn về nhà: phần D, E

 

 

13

Bài 22. Hiệp hội các nước Đông Nam Á

2

24

 

A. Khởi động

B1. Hiệp hội các nước ĐNA

B2. Những vấn đề hợp tác để PT KT-XH ở ASEAN

 

 

25

B3. VN trong ASEAN

C. Luyện tập

Hướng dẫn về nhà: phần D, E

 

Kiểm tra 15 phút

14

Bài 23. Vị trí, địa lí, giới hạn và lịch sử hình thành lãnh thổ Việt Nam

2

26

A. Khởi động

B1.Vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ

C. Luyện tập

 

 

27

B2. Lịch sử hình thành lãnh thổ nước ta

Hướng dẫn về nhà: phần D, E

 

 

15

Bài 24. Địa hình, khoáng sản Việt Nam

4

28

A. Khởi động

B1. Đặc điểm chung của địa hình VN

 

 

29

B2. Khám phá các khu vực địa hình

 

*GDMT: Biết vai trò của địa hình đối với đời sống, sản xuất, một sô tác động tích cực và tiêu cực của con người tới địa hình. Sự cần thiết phải bảo vệ địa hình.

 

 

 

 

30

B3. Đặc điểm và vấn đề khai thác, bảo vệ tài nguyên khoáng sản nước ta

*GDSDNLTK&HQ: Khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản tiết kiệm và hợp lí (nhấn mạnh vào KSNL)

 

31

c. Luyện tập

Hướng dẫn về nhà: phần D, E

 

 

16

Ôn tập

 

32

Ôn tập

 

 

17

Kiểm tra giữa kì II

 

33

Kiểm tra giữa kì II

 

 

18

Bài 25. Khí hậu Việt Nam

3

34

A. Khởi động

B1.Tính chất nhiệt đới gió mùa

B2. Tính chất đa dạng và thất thường

 

 

35

B3. Các mùa khí hậu và thời tiết ở nước ta

B4.Thuận lợi và khó khăn do khí hậu mang lại

*GDMT:Trình bày được những thuận lợi và khó khăn của khí hậu đối với đời sống và sản xuất. Biết một số biện pháp phòng chống thiên tai.

 

36

C. Luyện tập

Hướng dẫn về nhà: phần D, E

 

 

19

Bài 26. Sông ngòi Việt Nam

2

 

37

A. Khởi động

B1.Đặc điểm chung của sông

B2.Khai thác kinh tế và bảo vệ sự trong sạch của các dòng sông

-KT: biết giá trị kinh tế của sông ngòi và việc khai thác các nguồn lợi của sông, biết sông ngòi nước ta đang bị ô nhiễm và nguyên nhân.

-KN: phân tích mối quan hệ giữa sông ngời với các yếu tố tự nhiên và hoạt động kinh tế, nhận biết được hiện tượng nước sông bị ô nhiễm qua tranh ảnh, thực tế.

GDMT ( Mục 2- bộ phận)

GDSDNLTK&HQ( Mục 2 - bộ phận)

- Giá trị của sông ( thuỷ điện)

 

38

B3. Các hệ thống sông lớn của nước ta

C. Luyện tập

Hướng dẫn về nhà: phần D, E

 

Kiểm tra 15 phút

20

Bài 27. Đất và sinh vật Việt Nam

3

39

A. Khởi động

B1.Đặc điểm chung của đất VN

B2.Vấn đề sử dụng và cải tạo đất ở VN

 

 

40

B3. Đặc điểm tài nguyên sinh vật nước ta

B4. Bảo vệ tài nguyên SV

*GDMT: Biết nước ta có nguồn tài nguyên sinh vật phong phú và đa dạng, song do tác động của con người nhiều hệ sinh thái bị tàn phá, biến đỏi và suy giảm về chất lượng, số lượng.

 

41

C. Luyện tập

Hướng dẫn về nhà: phần D, E

 

 

21

Bài 28. Đặc điểm chung của tự nhiên Việt Nam

2

42

A. Khởi động

B1. Tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm

B2,3,4

 

 

43

C. Luyện tập

Hướng dẫn về nhà: phần D, E

 

 

22

Bài 29. Các miền địa lí tự nhiên

4

44

A. Khởi động

BI. Miền Bắc và ĐBBB

 

 

45

BII. TB và BTB

 

 

46

BIII. Miền NTB và NB

 

 

47

C. Luyện tập

Hướng dẫn về nhà: phần D, E

 

 

23

Bài 30. Tìm hiểu văn hóa, giáo dục xã Xuân Hòa

3

48

Hoạt động trải nghiệm: Tìm hiểu văn hóa, giáo dục địa phương.

- Nội dung 1: GV hướng dẫn HS chọn một địa điểm tại địa phương và tìm hiểu theo dàn ý sau:

1. Tên địa điểm, vị trí địa lí

2. Cảnh quan tự nhiên (sông, núi, rừng…

 3. Vai trò ý nghĩa của địa điểm đối với địa phương.

- Nội dung 2: Văn hóa của ĐP

- Nội dung 3: Giáo dục của ĐP

 

Liên môn+ HĐ trải nghiệm

49

HS thực hiện nội dung

50

Báo cáo kết quả

24

Ôn tập

 

51

Ôn tập

 

 

25

Kiểm tra học kì II

 

52

Kiểm tra học kì II

 

 

 

         

          DUYỆT CỦA TCM                                                                                                             DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG

 

KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN KHOA HỌC XÃ HỘI LỚP 8

Mô hình trường học mới. Năm học 2017- 2018

 

A. PHÂN MÔN LỊCH SỬ                 

Cả năm: 54 tiết

Học kì I: 36 tiết; Học kì II: 18 tiết

 

            Học kì I

Tên bài/chủ đề

Số tiết theo bài/chủ đề

Tiết theo PPCT

Nội dung phân theo tiết

Tích hợp

Điều chỉnh,

 bổ sung

Bài 1: Biển đảo Việt Nam

2

1

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

3.Tìm hiểu quá trình xác lập biển đảo Việt Nam

 

 

2

4.Tìm hiểu quả trình thực thi và đấu tranh bảo vệ chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa

C. Hoạt động luyện Tập Bài tạp 1,2

HD về nhà D,E

Việc Trung Quốc xâm chiếm chủ quyền biển đảo Việt Nam.

 

 

Bài 2: Các cuộc cách mạng tư sản Âu- Mĩ thế kỉ XVII- XVIII

3

3

A. Hoạt động khởi động.

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

1. Tìm hiểu Cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII

2. Tìm hiểu cuộc Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ (a,b)

 

 

4

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

 2. Tìm hiểu cuộc Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ (c)

3. Tìm hiểu Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII (a,b)

 

 

 

 

5

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

3.Tìm hiểu Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII (c)

C. Hoạt động luyện tập.

HD về nhà D,E

 

 

 

 

Bài 3: Cách mạng công nghiệp

 

 

 

 

2

6

A. Hoạt động khởi động.

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

1. Tìm hiểu cách mạng công nghiệp ở Anh

 

 

7

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

2. Tìm hiểu cách mạng công nghiệp ở Pháp, Đức

3. Tìm hiểu hệ quả của cách mạng công nghiệp

C. Hoạt động luyện tập.

HD về nhà D,E

 

 

Bài 4: Các nước tư bản chủ nghĩa chủ yếu thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX

4

8

A. Hoạt động khởi động. KT15 phút

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

1. Tìm hiểu quá trình chủ nghĩa tư bản xác lập trên phạm vi thế giới

 

 

9

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

2. Tìm hiểu về các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX

 

 

10

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

3. Tìm hiểu về phong trào công nhân  thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX (a)

 

 

11

 

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

3. Tìm hiểu về phong trào công nhân  thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX (b)

C. Hoạt động luyện tập

HD về nhà D,E

 

 

Bài 5. Châu Á trước nguy cơ xâm lược của các nước phương Tây

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

12

A. Hoạt động khởi động.

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

1. Tìm hiểu vài nét về châu Á trước sự xâm lược của thực dân phương Tây

2. Tìm hiểu về Ấn Độ thế kỉ XVIII- đầu thế kỉ XX

Môi trường :sự xâm lược của các nước đế quốc gây ảnh hưởng đến môi trường sinh thái của các nước thuộc địa,phụ thuộc,hậu quả của việc khai thác tài nguyên.

 

13

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

3. Tìm hiểu về Trung Quốc giữa thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX

 

 

14

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

4. Tìm hiểu về các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX

 

 

15

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

5. Tìm hiểu tinh hình Nhật Bản giưuax thế kỉ XVIII- đầu thế kỉ XX

C. Hoạt động luyện tập

HD về nhà D,E

 

 

Bài 6. Chiến tranh thế giới thứ nhất 1914 -1918

2

 

 

16

A. Hoạt động khởi động.

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

1. Tìm hiểu về nguyên nhân dẫn đến Chiến tranh thế giới thứ nhất

2. Tìm hiểu các giai đoạn chính  của cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất (a)

 

 

 

 

 

17

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

2. Tìm hiểu các giai đoạn chính  của cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất (b)

3. Tìm hiểu về kết cục của cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất

C. Hoạt động luyện tập

HD về nhà D,E

Môi trường:Chiến tranh đã phá hoại môi trường sống

 

Bài 7. Các nước tư bản chủ nghĩa giữa hai cuộc chiến tranh thế giới 1918-1939

4

18

A. Hoạt động khởi động

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

I. Các nước tư bản châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)

1. Tìm hiểu tình hình các nước tư bản ở châu Âu giai đoạn 1918-1939

 

 

19

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

I. Các nước tư bản châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)

2. Tìm hiểu cuộc khủng hoảng kinh tế 1929- 1933 ở châu Âu và hậu quả của nó

 

 

20

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

II. Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)

 

 

21

 

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

II. Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)

 C. Hoạt động luyện tập

HD về nhà D,E

 

 

Bài 8. Phong trào độc lập dân tộc ở châu Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới 1918-1939

2

22

A. Hoạt động khởi động

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

1.Tìm hiểu những nét chung về phong trào độc lập dân tộc ở châu Á và cách mạng Trung Quốc trong những năm 1918-1939

 

Giảm 1 tiết để học TNST

23

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

2. Tìm hiểu về phong trào độc lập dân tộc ở Đông Nam Á (1918- 1939)

C. Hoạt động luyện tập

HD về nhà D,E

 

 

Bài 9. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và Liên Xô từ năm 1917 đến năm 1941

 

 

 

3

24

A. Hoạt động khởi động.

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

1. Tìm hiểu về tình hình nước Nga giữa hai cuộc cách mạng

2. Tìm hiểu về hai cuộc cách ở Nga năm 1917

 

 

25

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

3. Tìm hiểu về ý nghĩa của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917

4. Tìm hiểu về chính sách kinh tế mới và công cuộc khôi phục kinh tế của nước Nga- Liên xô (1921- 1925)

 

 

26

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

5. Tìm hiểu về công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên xô (1925- 1941)

C. Hoạt động luyện tập

HD về nhà D,E

 

 

Bài 10. Chiến tranh thế giới thứ hai 1939-1945

3

27

A. Hoạt động khởi động.

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

1. Tìm hiểu về nguyên nhân dẫn đến Chiến tranh thế giới thứ hai

 

 

28

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

2. Tìm hiểu về các giai đoạn chính của Chiến tranh thế giới thứ hai

Địa lí:địa bàn diễn ra chiến tranh thế giới

 

29

B. Hoạt động hình thành kiến thức:     KT15 phút

3. Tìm hiểu kết cục của Chiến tranh thế giới thứ hai

C. Hoạt động luyện tập.

HD về nhà D,E

 

 

Bài 11. Sự phát triển của khoa học –kĩ thuật và văn hóa thế giới thế kỉ XVIII –nửa đầu thế kỉ XX

2

30

A. Hoạt động khởi động.

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

I. Sự phát triển của kĩ thuật, khoa học,văn học và nghệ thuật thế kỉ XVII- XIX

1. Khám phá những thành tựu chủ yếu về kĩ thuật

2. Tìm hiểu những tiến bộ về khoa học tự nhiên và khoa học xã hội

C. Hoạt động luyện tập.

  Bài tập 1

 

Giảm 1 tiết

31

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

II. Sự phát triển của khoa học - kĩ thuật và văn hóa thế giới nủa đầu thế kỉ XX

1. Tìm hiểu sự phát triển của khoa học- kĩ thuật

2. Tìm hiểu sự hình thành và phát triển của nền văn hóa Xô viết

C. Hoạt động luyện tập.(bài tập 2,3)

HD về nhà D,E

Tích hợp môn ngữ văn

 

 

 

32

  Ôn tập

 

Thêm 1 tiết

 

 

33,34

Kiểm tra học kì I

 

 

 

HĐTN

 

35,36

Xem video về chiến tranh thế giới thứ II.

 

 

 

             Học kì II

Tên bài/chủ đề

Số tiết theo bài/chủ đề

Tiết theo PPCT

Nội dung phân theo tiết

Tích hợp

Điều chỉnh,

bổ sung

Bài 16. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp từ năm 1858 đến 1884

 

4

37

A. Hoạt động khởi động.

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

1.Tìm hiểu sự kiện thực dân Pháp xâm lược Việt Nam

 

 

38

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

2.Tìm hiểu cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta từ năm 1858 đến năm 1873

 

 

39

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

3.Tìm hiểu cuộc kháng chiến lan rộng ra toàn quốc (1873- 1884)

 

 

40

 

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

4.Tìm hiểu hai bản hiệp ước Hácmăng (1883), Ptơnốt (1884) và sự sụp đổ của nhà nước phong kiến Việt Nam

C. Hoạt động luyện tập

HD về nhà D,E

 

 

Bài 17. Phong trào yêu nước chống Pháp từ năm 1884 đến năm 1896

 

4

41

A. Hoạt động khởi động.

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

1. Tìm hiểu cuộc phản công của phái chủ chiến ở kinh thành Huế

 

 

42

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

 2. Tìm hiểu về phong trào Cần vương

 

 

 

43

B. Hoạt động hình thành kiến thức:15 phút

 3. Tìm hiểu về các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu trong phong trào Cần vương

 

 

44

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

 3. Tìm hiểu về cuộc khởi nghĩa Yên Thế

C. Hoạt động luyện tập

HD về nhà D,E

 

 

Bài 18. Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và những chuyển biến về kinh tế xã hội (từ năm 1987- đến năm 1914)

 

 

 

 

2

45

A. Hoạt động khởi động.

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

1. Tìm hiểu về tổ chức bộ máy nhà nước

2. Tìm hiểu về chính sách kinh tế

 

 

46

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

3. Tìm hiểu về chính sách văn hóa, giáo dục

4. Khám phá những chuyển biến của xã hội Việt Nam cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX

C. Hoạt động luyện tập

HD về nhà D,E

 

 

Bài 19. Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến năm 1918

3

47

A. Hoạt động khởi động.

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

1. Tìm hiểu phong trào Đông Du (1905- 1909)

2. Tìm hiểu hoạt động của Đông Kinh Nghĩa Thục (1907)

Tích hợp môn ngũ văn 8 (phong trào văn thơ yêu nước chống Pháp)

 

48

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

3.Tìm hiểu cuộc vận động Duy Tân và phong trào chống thuế ở Trung Kì (19087)

4. Khám phá chính sách của thực dân Pháp ở Đông Dương trong thời chiến

 

 

49

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

5. Tìm hiểu những hoạt động của Nguyễn Tất Thành sau khi ra đi tìm đường cứu nước

C. Hoạt động luyện tập

HD về nhà D,E

GDCD:GD lòng yêu nước quyết tâm ra đi tìm đường cứu nước giải phóng dân tộc Việt Nam của Nguyễn Tất Thành -HCM

 

 

 

50

Ôn tập

 

Thêm 1 tiết

 

 

51,52

Kiểm tra học kì II

 

 

 

1

53

Lịch sử địa phương: Phong trào yêu nước của nhân dân Láo Cai từ khi Pháp xâm lược đến năm 1918

 

 

HĐTN

1

   54

Xem video về hành trình ra đi tìm đường của nước của Nguyễn Tất Thành.

 

 

                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                    Phố Ràng ngày     tháng 8 năm 2017

                                                                                                                                                                             Người lập

 

 

                                                                                                                                                                                       Vũ Thị Huệ

 

              DUYỆT CỦA TCM                                                                                                                       DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. PHÂN MÔN ĐỊA LÍ

Cả năm : 52 tiết

Học kì I: 18 tuần x 1tiết/tuần = 18 tiết

Học kì II: 16 tuần x 2 tiết/tuần + 2 tuần x 1 tiết/tuần = 34 tiết

Học kì I

TT

Bài học

Số tiết

Tiết theo PPCT

Nội dung phân theo tiết

 

Nội dung tích hợp

Ghi chú

 

1

 

Bài 1. Biển đảo Việt Nam

2

1

A. Khởi động

B1. Tìm hiểu đặc điểm chung của vùng biển VN

 

 

Liên môn

 

2

B2. Khám phá tài nguyên và bảo vệ tài nguyên, môi trường biển nước ta

C. Luyện tập (phần 3)

*GDMT: Biết nước ta có nguồn tài nguyên biển phong phú, song không phải là vô tận. Vì vậy cần phải khai thác hợp lí và bảo vệ MT biển Việt Nam.

Biết vùng biển nước ta đã bị ô nhiễm nguyên nhân của sự ô nhiễm và hậu quả.

2

Bài 12. Tự nhiên Châu Á

 

 

 

 

   3

3

A. Khởi động

B1.Tìm hiểu VTĐL, giới hạn, kích thước lãnh thổ. Đặc điểm địa hình, khoáng sản.

* GDSDNLTK&HQ

Phát triển thuỷ điện và hiệu quả

* UPBĐKH: Có nguồn tài nguyên năng lượng vô tận dồi dào (gió, năng lượng Mặt Trời, địa nhiệt...). Việc khai thác và sử dụng nguồn năng lượng này sẽ góp phần hạn chế sử dụng năng lượng hoá thạch, hạn chế khí thải vào khí quyển.

 

 

4

B2. Tìm hiểu khí hậu,

 

 

 

5

B3.Tìm hiểu sông ngòi, cảnh quan.

C. Luyện tập

Hướng dẫn về nhà: phần D, E

 

 

3

Bài 13. Đặc điểm dân cư, xã hội châu Á

2

6

A. Khởi động

B1. Tìm hiểu về dân cư và phân bố dân cư

B2. Tìm hiểu về các chủng tộc và tôn giáo

*UPBĐKH: Dân số châu Á đông và tăng nhanh trong khi kinh tế còn chậm phát triển. Điều này đã gây sức ép tới MT và các vấn đề kinh tế − xã hội khác.

 

7

C. Luyện tập

Hướng dẫn về nhà: phần D, E

 

 

4

Ôn tập

1

8

Ôn tập

 

 

5

Kiểm tra giữa kì I

1

9

Kiểm tra giữa kì I

 

 

6

Bài 14. Kinh tế châu Á

 

3

10

A. Khởi động

B1. Tìm hiểu đặc điểm phát triển kinh tế-XH

* UPBĐKH: Sự phát triển công nghiệp của các nước và hoạt động giao thông vận tải của một châu lục đông dân sẽ phát thải lớn khí thải vào MT, điều này góp phần làm BĐKH

 

11

B2. Tìm hiểu về các ngành kinh tế

 

 

 

 

12

C. Luyện tập

Hướng dẫn về nhà: phần D, E

 

Kiểm tra 15 phút

7

Bài 15. Tây Nam Á và Nam Á

 

 

4

13

A. Khởi động

BI.1. Tìm hiểu VTĐL, giới hạn, đặc điểm tự nhiên TNA

 

 

14

BI.2. Tìm hiểu đặc điểm dân cư, kinh tế, chính trị  TNA

*GDSDNLTK&HQ

- khai thác và sử dụng quá mức tài nguyên hoá thạch ( dầu khí)

* UPBĐKH: Tây Nam Á là khu vực có trữ lượng dầu mỏ rất lớn. Sản lượng khai thác ngày càng nhiều, nguy cơ cạn kiệt và gây ô nhiễm MT ngày càng lớn

 

15

B.II.1. Tìm hiểu VTĐL, giới hạn, đặc điểm tự nhiên N.A

 C. Luyện tập

 

 

 

16

B.II.2. Tìm hiểu đặc điểm dân cư – XH và đặc điểm kinh tế

Hướng dẫn về nhà: phần D, E

 

8

Ôn tập học kì I

1

17

Ôn tập học kì I

 

 

9

Kiểm tra học kì I

1

18

Kiểm tra học kì I

 

 

 

            Học kì II

TT

Bài học

Số tiết

Tiết theo PPCT

Nội dung phân theo tiết

 

Nội dung tích hợp

Ghi chú

11

Bài 20. Khu vực Đông Á

2

19

A. Khởi động

B. 1.Tìm hiểu vị trí, giới hạn và đặc điểm TN

 

 

20

B2. Tìm hiểu về dân cư và KT

C. Luyện tập

Hướng dẫn về nhà: phần D, E

 

 

12

Bài 21.  Khu vực Đông Nam Á

3

21

A. Khởi động

B1. Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ

2. Đặc điểm tự nhiên

C1. Luyện tập

Hướng dẫn về nhà: phần D, E

 

 

22

B3. Đặc điểm dân cư và xã hội

C2. Luyện tập

 

 

23

B4. Đặc điểm kinh tế

Hướng dẫn về nhà: phần D, E

 

 

13

Bài 22. Hiệp hội các nước Đông Nam Á

2

24

 

A. Khởi động

B1. Hiệp hội các nước ĐNA

B2. Những vấn đề hợp tác để PT KT-XH ở ASEAN

 

 

25

B3. VN trong ASEAN

C. Luyện tập

Hướng dẫn về nhà: phần D, E

 

Kiểm tra 15 phút

14

Bài 23. Vị trí, địa lí, giới hạn và lịch sử hình thành lãnh thổ Việt Nam

2

26

A. Khởi động

B1.Vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ

C. Luyện tập

 

 

27

B2. Lịch sử hình thành lãnh thổ nước ta

Hướng dẫn về nhà: phần D, E

 

 

15

Bài 24. Địa hình, khoáng sản Việt Nam

4

28

A. Khởi động

B1. Đặc điểm chung của địa hình VN

 

 

29

B2. Khám phá các khu vực địa hình

 

*GDMT: Biết vai trò của địa hình đối với đời sống, sản xuất, một sô tác động tích cực và tiêu cực của con người tới địa hình. Sự cần thiết phải bảo vệ địa hình.

 

 

 

 

30

B3. Đặc điểm và vấn đề khai thác, bảo vệ tài nguyên khoáng sản nước ta

*GDSDNLTK&HQ: Khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản tiết kiệm và hợp lí (nhấn mạnh vào KSNL)

 

31

c. Luyện tập

Hướng dẫn về nhà: phần D, E

 

 

16

Ôn tập

 

32

Ôn tập

 

 

17

Kiểm tra giữa kì II

 

33

Kiểm tra giữa kì II

 

 

18

Bài 25. Khí hậu Việt Nam

3

34

A. Khởi động

B1.Tính chất nhiệt đới gió mùa

B2. Tính chất đa dạng và thất thường

 

 

35

B3. Các mùa khí hậu và thời tiết ở nước ta

B4.Thuận lợi và khó khăn do khí hậu mang lại

*GDMT:Trình bày được những thuận lợi và khó khăn của khí hậu đối với đời sống và sản xuất. Biết một số biện pháp phòng chống thiên tai.

 

36

C. Luyện tập

Hướng dẫn về nhà: phần D, E

 

 

19

Bài 26. Sông ngòi Việt Nam

2

 

37

A. Khởi động

B1.Đặc điểm chung của sông

B2.Khai thác kinh tế và bảo vệ sự trong sạch của các dòng sông

-KT: biết giá trị kinh tế của sông ngòi và việc khai thác các nguồn lợi của sông, biết sông ngòi nước ta đang bị ô nhiễm và nguyên nhân.

-KN: phân tích mối quan hệ giữa sông ngời với các yếu tố tự nhiên và hoạt động kinh tế, nhận biết được hiện tượng nước sông bị ô nhiễm qua tranh ảnh, thực tế.

GDMT ( Mục 2- bộ phận)

GDSDNLTK&HQ( Mục 2 - bộ phận)

- Giá trị của sông ( thuỷ điện)

 

38

B3. Các hệ thống sông lớn của nước ta

C. Luyện tập

Hướng dẫn về nhà: phần D, E

 

Kiểm tra 15 phút

20

Bài 27. Đất và sinh vật Việt Nam

3

39

A. Khởi động

B1.Đặc điểm chung của đất VN

B2.Vấn đề sử dụng và cải tạo đất ở VN

 

 

40

B3. Đặc điểm tài nguyên sinh vật nước ta

B4. Bảo vệ tài nguyên SV

*GDMT: Biết nước ta có nguồn tài nguyên sinh vật phong phú và đa dạng, song do tác động của con người nhiều hệ sinh thái bị tàn phá, biến đỏi và suy giảm về chất lượng, số lượng.

 

41

C. Luyện tập

Hướng dẫn về nhà: phần D, E

 

 

21

Bài 28. Đặc điểm chung của tự nhiên Việt Nam

2

42

A. Khởi động

B1. Tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm

B2,3,4

 

 

43

C. Luyện tập

Hướng dẫn về nhà: phần D, E

 

 

22

Bài 29. Các miền địa lí tự nhiên

4

44

A. Khởi động

BI. Miền Bắc và ĐBBB

 

 

45

BII. TB và BTB

 

 

46

BIII. Miền NTB và NB

 

 

47

C. Luyện tập

Hướng dẫn về nhà: phần D, E

 

 

23

Bài 30. Tìm hiểu văn hóa, giáo dục xã Xuân Hòa

3

48

Hoạt động trải nghiệm: Tìm hiểu văn hóa, giáo dục địa phương.

- Nội dung 1: GV hướng dẫn HS chọn một địa điểm tại địa phương và tìm hiểu theo dàn ý sau:

1. Tên địa điểm, vị trí địa lí

2. Cảnh quan tự nhiên (sông, núi, rừng…

 3. Vai trò ý nghĩa của địa điểm đối với địa phương.

- Nội dung 2: Văn hóa của ĐP

- Nội dung 3: Giáo dục của ĐP

 

Liên môn+ HĐ trải nghiệm

49

HS thực hiện nội dung

50

Báo cáo kết quả

24

Ôn tập

 

51

Ôn tập

 

 

25

Kiểm tra học kì II

 

52

Kiểm tra học kì II

 

 

 

         

          DUYỆT CỦA TCM                                                                                                             DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN KHOA HỌC XÃ HỘI LỚP 8

Mô hình trường học mới. Năm học 2017- 2018

 

A. PHÂN MÔN LỊCH SỬ                 

Cả năm: 54 tiết

Học kì I: 36 tiết; Học kì II: 18 tiết

 

            Học kì I

Tên bài/chủ đề

Số tiết theo bài/chủ đề

Tiết theo PPCT

Nội dung phân theo tiết

Tích hợp

Điều chỉnh,

 bổ sung

Bài 1: Biển đảo Việt Nam

2

1

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

3.Tìm hiểu quá trình xác lập biển đảo Việt Nam

 

 

2

4.Tìm hiểu quả trình thực thi và đấu tranh bảo vệ chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa

C. Hoạt động luyện Tập Bài tạp 1,2

HD về nhà D,E

Việc Trung Quốc xâm chiếm chủ quyền biển đảo Việt Nam.

 

 

Bài 2: Các cuộc cách mạng tư sản Âu- Mĩ thế kỉ XVII- XVIII

3

3

A. Hoạt động khởi động.

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

1. Tìm hiểu Cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII

2. Tìm hiểu cuộc Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ (a,b)

 

 

4

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

 2. Tìm hiểu cuộc Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ (c)

3. Tìm hiểu Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII (a,b)

 

 

 

 

5

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

3.Tìm hiểu Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII (c)

C. Hoạt động luyện tập.

HD về nhà D,E

 

 

 

 

Bài 3: Cách mạng công nghiệp

 

 

 

 

2

6

A. Hoạt động khởi động.

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

1. Tìm hiểu cách mạng công nghiệp ở Anh

 

 

7

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

2. Tìm hiểu cách mạng công nghiệp ở Pháp, Đức

3. Tìm hiểu hệ quả của cách mạng công nghiệp

C. Hoạt động luyện tập.

HD về nhà D,E

 

 

Bài 4: Các nước tư bản chủ nghĩa chủ yếu thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX

4

8

A. Hoạt động khởi động. KT15 phút

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

1. Tìm hiểu quá trình chủ nghĩa tư bản xác lập trên phạm vi thế giới

 

 

9

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

2. Tìm hiểu về các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX

 

 

10

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

3. Tìm hiểu về phong trào công nhân  thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX (a)

 

 

11

 

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

3. Tìm hiểu về phong trào công nhân  thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX (b)

C. Hoạt động luyện tập

HD về nhà D,E

 

 

Bài 5. Châu Á trước nguy cơ xâm lược của các nước phương Tây

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

12

A. Hoạt động khởi động.

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

1. Tìm hiểu vài nét về châu Á trước sự xâm lược của thực dân phương Tây

2. Tìm hiểu về Ấn Độ thế kỉ XVIII- đầu thế kỉ XX

Môi trường :sự xâm lược của các nước đế quốc gây ảnh hưởng đến môi trường sinh thái của các nước thuộc địa,phụ thuộc,hậu quả của việc khai thác tài nguyên.

 

13

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

3. Tìm hiểu về Trung Quốc giữa thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX

 

 

14

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

4. Tìm hiểu về các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX

 

 

15

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

5. Tìm hiểu tinh hình Nhật Bản giưuax thế kỉ XVIII- đầu thế kỉ XX

C. Hoạt động luyện tập

HD về nhà D,E

 

 

Bài 6. Chiến tranh thế giới thứ nhất 1914 -1918

2

 

 

16

A. Hoạt động khởi động.

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

1. Tìm hiểu về nguyên nhân dẫn đến Chiến tranh thế giới thứ nhất

2. Tìm hiểu các giai đoạn chính  của cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất (a)

 

 

 

 

 

17

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

2. Tìm hiểu các giai đoạn chính  của cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất (b)

3. Tìm hiểu về kết cục của cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất

C. Hoạt động luyện tập

HD về nhà D,E

Môi trường:Chiến tranh đã phá hoại môi trường sống

 

Bài 7. Các nước tư bản chủ nghĩa giữa hai cuộc chiến tranh thế giới 1918-1939

4

18

A. Hoạt động khởi động

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

I. Các nước tư bản châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)

1. Tìm hiểu tình hình các nước tư bản ở châu Âu giai đoạn 1918-1939

 

 

19

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

I. Các nước tư bản châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)

2. Tìm hiểu cuộc khủng hoảng kinh tế 1929- 1933 ở châu Âu và hậu quả của nó

 

 

20

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

II. Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)

 

 

21

 

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

II. Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)

 C. Hoạt động luyện tập

HD về nhà D,E

 

 

Bài 8. Phong trào độc lập dân tộc ở châu Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới 1918-1939

2

22

A. Hoạt động khởi động

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

1.Tìm hiểu những nét chung về phong trào độc lập dân tộc ở châu Á và cách mạng Trung Quốc trong những năm 1918-1939

 

Giảm 1 tiết để học TNST

23

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

2. Tìm hiểu về phong trào độc lập dân tộc ở Đông Nam Á (1918- 1939)

C. Hoạt động luyện tập

HD về nhà D,E

 

 

Bài 9. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và Liên Xô từ năm 1917 đến năm 1941

 

 

 

3

24

A. Hoạt động khởi động.

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

1. Tìm hiểu về tình hình nước Nga giữa hai cuộc cách mạng

2. Tìm hiểu về hai cuộc cách ở Nga năm 1917

 

 

25

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

3. Tìm hiểu về ý nghĩa của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917

4. Tìm hiểu về chính sách kinh tế mới và công cuộc khôi phục kinh tế của nước Nga- Liên xô (1921- 1925)

 

 

26

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

5. Tìm hiểu về công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên xô (1925- 1941)

C. Hoạt động luyện tập

HD về nhà D,E

 

 

Bài 10. Chiến tranh thế giới thứ hai 1939-1945

3

27

A. Hoạt động khởi động.

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

1. Tìm hiểu về nguyên nhân dẫn đến Chiến tranh thế giới thứ hai

 

 

28

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

2. Tìm hiểu về các giai đoạn chính của Chiến tranh thế giới thứ hai

Địa lí:địa bàn diễn ra chiến tranh thế giới

 

29

B. Hoạt động hình thành kiến thức:     KT15 phút

3. Tìm hiểu kết cục của Chiến tranh thế giới thứ hai

C. Hoạt động luyện tập.

HD về nhà D,E

 

 

Bài 11. Sự phát triển của khoa học –kĩ thuật và văn hóa thế giới thế kỉ XVIII –nửa đầu thế kỉ XX

2

30

A. Hoạt động khởi động.

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

I. Sự phát triển của kĩ thuật, khoa học,văn học và nghệ thuật thế kỉ XVII- XIX

1. Khám phá những thành tựu chủ yếu về kĩ thuật

2. Tìm hiểu những tiến bộ về khoa học tự nhiên và khoa học xã hội

C. Hoạt động luyện tập.

  Bài tập 1

 

Giảm 1 tiết

31

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

II. Sự phát triển của khoa học - kĩ thuật và văn hóa thế giới nủa đầu thế kỉ XX

1. Tìm hiểu sự phát triển của khoa học- kĩ thuật

2. Tìm hiểu sự hình thành và phát triển của nền văn hóa Xô viết

C. Hoạt động luyện tập.(bài tập 2,3)

HD về nhà D,E

Tích hợp môn ngữ văn

 

 

 

32

  Ôn tập

 

Thêm 1 tiết

 

 

33,34

Kiểm tra học kì I

 

 

 

HĐTN

 

35,36

Xem video về chiến tranh thế giới thứ II.

 

 

 

             Học kì II

Tên bài/chủ đề

Số tiết theo bài/chủ đề

Tiết theo PPCT

Nội dung phân theo tiết

Tích hợp

Điều chỉnh,

bổ sung

Bài 16. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp từ năm 1858 đến 1884

 

4

37

A. Hoạt động khởi động.

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

1.Tìm hiểu sự kiện thực dân Pháp xâm lược Việt Nam

 

 

38

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

2.Tìm hiểu cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta từ năm 1858 đến năm 1873

 

 

39

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

3.Tìm hiểu cuộc kháng chiến lan rộng ra toàn quốc (1873- 1884)

 

 

40

 

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

4.Tìm hiểu hai bản hiệp ước Hácmăng (1883), Ptơnốt (1884) và sự sụp đổ của nhà nước phong kiến Việt Nam

C. Hoạt động luyện tập

HD về nhà D,E

 

 

Bài 17. Phong trào yêu nước chống Pháp từ năm 1884 đến năm 1896

 

4

41

A. Hoạt động khởi động.

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

1. Tìm hiểu cuộc phản công của phái chủ chiến ở kinh thành Huế

 

 

42

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

 2. Tìm hiểu về phong trào Cần vương

 

 

 

43

B. Hoạt động hình thành kiến thức:15 phút

 3. Tìm hiểu về các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu trong phong trào Cần vương

 

 

44

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

 3. Tìm hiểu về cuộc khởi nghĩa Yên Thế

C. Hoạt động luyện tập

HD về nhà D,E

 

 

Bài 18. Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và những chuyển biến về kinh tế xã hội (từ năm 1987- đến năm 1914)

 

 

 

 

2

45

A. Hoạt động khởi động.

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

1. Tìm hiểu về tổ chức bộ máy nhà nước

2. Tìm hiểu về chính sách kinh tế

 

 

46

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

3. Tìm hiểu về chính sách văn hóa, giáo dục

4. Khám phá những chuyển biến của xã hội Việt Nam cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX

C. Hoạt động luyện tập

HD về nhà D,E

 

 

Bài 19. Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến năm 1918

3

47

A. Hoạt động khởi động.

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

1. Tìm hiểu phong trào Đông Du (1905- 1909)

2. Tìm hiểu hoạt động của Đông Kinh Nghĩa Thục (1907)

Tích hợp môn ngũ văn 8 (phong trào văn thơ yêu nước chống Pháp)

 

48

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

3.Tìm hiểu cuộc vận động Duy Tân và phong trào chống thuế ở Trung Kì (19087)

4. Khám phá chính sách của thực dân Pháp ở Đông Dương trong thời chiến

 

 

49

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

5. Tìm hiểu những hoạt động của Nguyễn Tất Thành sau khi ra đi tìm đường cứu nước

C. Hoạt động luyện tập

HD về nhà D,E

GDCD:GD lòng yêu nước quyết tâm ra đi tìm đường cứu nước giải phóng dân tộc Việt Nam của Nguyễn Tất Thành -HCM

 

 

 

50

Ôn tập

 

Thêm 1 tiết

 

 

51,52

Kiểm tra học kì II

 

 

 

1

53

Lịch sử địa phương: Phong trào yêu nước của nhân dân Láo Cai từ khi Pháp xâm lược đến năm 1918

 

 

HĐTN

1

   54

Xem video về hành trình ra đi tìm đường của nước của Nguyễn Tất Thành.

 

 

                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                    Phố Ràng ngày     tháng 8 năm 2017

                                                                                                                                                                             Người lập

 

 

                                                                                                                                                                                       Vũ Thị Huệ

 

              DUYỆT CỦA TCM                                                                                                                       DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. PHÂN MÔN ĐỊA LÍ

Cả năm : 52 tiết

Học kì I: 18 tuần x 1tiết/tuần = 18 tiết

Học kì II: 16 tuần x 2 tiết/tuần + 2 tuần x 1 tiết/tuần = 34 tiết

Học kì I

TT

Bài học

Số tiết

Tiết theo PPCT

Nội dung phân theo tiết

 

Nội dung tích hợp

Ghi chú

 

1

 

Bài 1. Biển đảo Việt Nam

2

1

A. Khởi động

B1. Tìm hiểu đặc điểm chung của vùng biển VN

 

 

Liên môn

 

2

B2. Khám phá tài nguyên và bảo vệ tài nguyên, môi trường biển nước ta

C. Luyện tập (phần 3)

*GDMT: Biết nước ta có nguồn tài nguyên biển phong phú, song không phải là vô tận. Vì vậy cần phải khai thác hợp lí và bảo vệ MT biển Việt Nam.

Biết vùng biển nước ta đã bị ô nhiễm nguyên nhân của sự ô nhiễm và hậu quả.

2

Bài 12. Tự nhiên Châu Á

 

 

 

 

   3

3

A. Khởi động

B1.Tìm hiểu VTĐL, giới hạn, kích thước lãnh thổ. Đặc điểm địa hình, khoáng sản.

* GDSDNLTK&HQ

Phát triển thuỷ điện và hiệu quả

* UPBĐKH: Có nguồn tài nguyên năng lượng vô tận dồi dào (gió, năng lượng Mặt Trời, địa nhiệt...). Việc khai thác và sử dụng nguồn năng lượng này sẽ góp phần hạn chế sử dụng năng lượng hoá thạch, hạn chế khí thải vào khí quyển.

 

 

4

B2. Tìm hiểu khí hậu,

 

 

 

5

B3.Tìm hiểu sông ngòi, cảnh quan.

C. Luyện tập

Hướng dẫn về nhà: phần D, E

 

 

3

Bài 13. Đặc điểm dân cư, xã hội châu Á

2

6

A. Khởi động

B1. Tìm hiểu về dân cư và phân bố dân cư