Thursday, 17/06/2021 - 00:28|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS số 2 Phố Ràng

kiểm tra học kỳ 2 toán 6

Ngµy so¹n:          /      / 2018
Ngµy gi¶ng: ......../      / 2018
        
                           Tiết .......    KIÓM TRA CUỐI HäC Kú II


I. Mục đích của đề kiểm tra:
       Thu thập thông tin để đánh giá mức độ đạt chuẩn về kiến thức kĩ năng về số tự nhiên, bổ túc về số tự nhiên.
    1. Kiến thức: Kiểm tra mức độ khả năng tái hiện kiến thức về nhân hai số nguyên cùng dấu, khác dấu, tính chất của phép nhân, bội và ước của số nguyên. Phân số, quy tắc cộng, trừ, nhân, chia hai phân số nguyên & các tính chất của phép cộng, nhân phân số cách quy đồng mẫu nhiều phân số.
                           Nhận biết được hai góc kề nhau, phụ nhau, bù nhau, đối đỉnh, nhận biết được tia nằm giữa hai tia còn lại, tia phân giác của một góc.
    2. Kĩ năng: Kiểm tra kĩ năng thực hiện các phép toán với phân số, tìm x trong biểu thức, vận dụng các phép toán về phân số vào giải bài toán thực tế. Vẽ góc, tia phân giác.
    3.Thái độ: Nghiêm túc, trung thực, cẩn thận khi làm bài kiểm tra. 
II.  Xác định hình thức của đề kiểm tra:
       Đề kiểm tra có cả hai hình thức: Có cả câu hỏi dạng tự luận và câu hỏi dạng trắc nghiệm khách quan.
III. Thiết lập ma trận đề kiểm tra:

 
Chủ đề    Nhận biết    Thông hiểu    Vận dụng    
Cộng
            Cấp độ thấp    Cấp độ cao    
    TNKQ    TL    TNKQ    TL    TNKQ    TL    TNKQ    TL    
- Nhân hai số nguyên cùng dấu, khác dấu. Tính chất của phép nhân. Bội và ước của số nguyên.    

Biết cách tìm bội và ước của số nguyên.                    
- Vận dụng tính chất của phép nhân  hai số nguyên để tính giá trị biểu thức.             
Số câu    1 (C1)                    2 ( C10 a, b)            3
Số điểm    0,25                    0,5            0,75
-  Ph©n sè b»ng nhau. TÝnh chÊt c¬ b¶n cña ph©n sè.
-  Rót gän ph©n sè, ph©n sè tèi gi¶n. Quy ®ång mÉu sè nhiÒu ph©n sè. So s¸nh ph©n sè    - Nhận biết được phân số  có dạng   (a, b  Z; b  0)
- Biết rút gọn phân số về phân số tối giản.
- So sánh hai phân         -  Hiểu khái niệm hai phân số bằng nhau   nếu ad = bc (bd  0).
        

So sánh được hai phân số không cùng mẫu            
Số câu    3 (C2, 4, 5)        1(C3)            1 (C9 - Pisa)            5
Số điểm    0,75        0,25            2,0            3,0

Các phép tính cộng, trừ phân số và tính chất của phép cộng phân số    

Biết tìm số đối của một số                    -  Vận dụng được tính chất cơ bản của phân số trong tính toán với phân số.
-  Làm đúng dãy các phép tính với phân số trong trường hợp đơn giản        -  Vận dụng được linh hoạt tính  chất cơ bản của phân số trong để tính tổng dãy dãy phân số.     
Số câu    1 (C6)                    5 (C10 c, d; 11a, b, 12a)        1 (C 12b)    7
Số điểm    0,25                    2,5        1    3,75  
Nửa mặt phẳng. Góc 
     - Nhận biết được hai góc kề nhau, phụ nhau, bù nhau, đối đỉnh    Nhận biết được điều kiện để tia nằm giữa hai tia.                 Vẽ góc khi biết số đo, điều kiện để tia nằm giữa hai tia, so sánh hai góc dựa vào số đo.
Tia phân giác của một góc.             
Số câu    1(C7)    1 (C 8)                3(C13 a, b, c)            5
Số điểm    0,25    0,25                2,0            2,5
T.số câu    7    1    12    20
T.số điểm    1,75    0,25    8,0    10
 

Đề 1:
Phần I. TRẮC NGHIỆM (2 điểm):
Hãy khoanh tròn vào các chữ cái trước câu trả lời đúng:
Câu 1: Tích hai số nguyên 6.(-15) bằng:
    A .   90                 B. -90                               C. -80                       D. 80                           
Câu 2: Trong các cách viết sau, cách viết nào cho ta phân số:
    A.                        B.                             C.                         D.  
Câu 3: Trong các  phân số sau,  phân số nào bằng   ?
    A.                        B.                         C.                          D.  
Câu 4: Đâu là tên gọi của số  30%  ?
    A. Ba mươi phảy năm                               B. Ba một phần tư
    C. Ba mươi phần trăm                              
Câu 5:  Cặp góc nào phụ nhau trong các cặp góc sau:
    A             B.         C.  
Câu 6: Nếu tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz thì khẳng định nào sau đây đúng:
    A.                  B.                                C.  
Câu 7 Góc nào là góc vuông trong các góc sau ?
    A.                    B.                 C.  
Phần II. TỰ LUẬN (8 điểm)
Câu 8(1,5 điểm): Thực hiện phép tính: 
    a.                             b.                        c.  .                                                                                
Câu 9 (1,5 điểm): Tìm x, biết: 
    a) x – 35 = 23         b)                       c.  
Câu 10(2 điểm) 
    Trong cuộc thi "Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" khối 6 của một trường THCS A có 80 bạn tham gia cuộc thi. Sau khi tổng kết có   số bài đạt điểm giỏi,   tổng số bài đạt điểm khá,   đạt điểm yếu còn lại là trung bình . 
    Em hãy tính số các bạn đạt điểm giỏi, khá, trùng bình, yếu trong cuộc thi trên                                               
Câu 11 (2,0 điểm):
Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy và Oz sao cho  ,  
    a) Trong ba tia Ox, Oy, Oz tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?
    b) So sánh góc yOz với góc xOz?
    c) Tia Oz có phải là tia phân giác của góc xOy không? Vì sao?
Câu 12(1 điểm) Tính tổng sau:    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đề 2:
Phần I. TRẮC NGHIỆM (2 điểm):
Hãy khoanh tròn vào các chữ cái đầu câu trả lời đúng:
Câu 1: Tích hai số nguyên 5.(-12) bằng:
    A .   60                 B. -60                               C. -80                       D. 80                           
Câu 2: Trong các cách viết sau, cách viết nào cho ta phân số:
    A.                        B.                             C.                         D.  
Câu 3: Trong các  phân số sau,  phân số nào bằng   ?
    A.                        B.                         C.                          D.  
Câu 4: Đâu là tên gọi của số  50%  ?
    A. Năm mươi phảy năm                               B. Năm một phần tư
    C. Năm mươi phần trăm                              
Câu 5:  Cặp góc nào phụ nhau trong các cặp góc sau:
    A             B.         C.  
Câu 6: Nếu tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz thì khẳng định nào sau đây đúng:
    A.                  B.                                C.  
Câu 7 Góc nào là góc vuông trong các góc sau ?
    A.                    B.                 C.  
Phần II. TỰ LUẬN (8 điểm)
Câu 8(1,5 điểm): Thực hiện phép tính: 
    a.                             b.                        c.  .                                                                                
Câu 9 (1,5 điểm): Tìm x, biết: 
    a) x – 12 = 23         b)                       c.  
Câu 10(2 điểm) 
    Trong cuộc thi "Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" khối 6 của một trường THCS A có 40 bạn tham gia cuộc thi. Sau khi tổng kết có   số bài đạt điểm giỏi,   tổng số bài đạt điểm khá,   đạt điểm yếu còn lại là trung bình . 
    Em hãy tính số các bạn đạt điểm giỏi, khá, trùng bình, yếu trong cuộc thi trên                                               
Câu 11 (2,0 điểm):
Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy và Oz sao cho  ,  
    a) Trong ba tia Ox, Oy, Oz tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?
    b) So sánh góc yOz với góc xOz?
    c) Tia Oz có phải là tia phân giác của góc xOy không? Vì sao?
Câu 12(1 điểm) Tính tổng sau:    

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V. Hướng dẫn chấm:

Đề 1:
Phần I: TRẮC NGHIỆM (2 điểm)
Mỗi ý đúng được 0,25 đ

Câu hỏi    1    2    3    4    5    6    7
Đáp án    B    C    A,D    C    B    C    B


Phần II. TỰ LUẬN (8 điểm)

Câu    Hướng dẫn chấm    Điểm


8
(1.5 điểm)    a.   
b.                     
 .                                                                                

0,25

0,5

0,25

0,25

0,25


9
(1,5 điểm)    a) x – 35 = 23    
     x = 23+35
     x = 58    0,25
0,25
     b)    
                             

0,25

0,25
      

0,25


0,25

10
(2 điểm)    Số học sinh đạt điểm giỏi là:
                              (Học sinh)
0,5
    Số học sinh đạt điểm khá là:
                              (Học sinh)
0,5
    Số học sinh đạt điểm yếu là:
                              (Học sinh)
0,5
    Số học sinh đạt điểm trung bình là:
                            80 - (16+30+5) = 29 (Học sinh)    
0,25
    Vậy số học sinh đạt: Loại giỏi: 16 học sinh
                                  Loại khá: 16 học sinh
                                  Loại TB: 29 học sinh
                                  Loại yếu: 5 học sinh    

0,25


13
(2 điểm)    
- HS vẽ hình đúng:


    


0,25

    a) Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox có   nên tia Oz nằm giữa hai tia Ox, Oy.
b) Vì tia Oz nằm giữa hai tia Ox, Oy nên ta có:
    
 
 
Vậy   (= 350)
c) Tia Oz là tia phân giác của góc xOy vì tia Oz nằm giữa hai tia Ox, Oy và  
0,25

0,25
0,25
0,25
0,25

0,5


12
(1 điểm)     

    =   
0,25
    =   
0,25
    =  
0,25
     
0,25


Đề 2:
Phần I: TRẮC NGHIỆM (2 điểm) 
Mỗi ý đúng được 0,25 điểm

Câu hỏi    1    2    3    4    5    6    7    8
Đáp án    A, C    C, D    B, C    D    B    A    C    A, D


Phần II. TỰ LUẬN (8 điểm)


Câu    Hướng dẫn chấm    Điểm

9
(2 điểm)    Ta có:  
            
         Vì 5 < 6 nên  < 
Hay   <  
Vậy mẹ bạn Mai nhận được nhiều bánh hơn bố bạn Mai.    
0,5

0,5

0,5

0,25

0,25


10
(1,5 điểm)    a) 4 . (- 125) = - 500                 0,25
    b) 51. (- 73) + (- 73). 49 = - 73. (51 + 49) = – 73 . 100 = – 7300    0,25
    c)   =                          

0,25
    d)  =   

0,5

11
(1,25 điểm)    a) x –  

        x       =   

0,25
        x       = 1    0,25
    b)  

     
0,25
              
0,25
              
    0,25

12
(1,5 điểm)    a)    =    
0,25
                                
0,25
     

        =                                              
0,25
        =   
0,25
        =  
0,25
        =  
    0,25

13
(2,0 điểm)    


- HS vẽ hình đúng:


   

    


0,25
    a)Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox có   nên tia Oz nằm giữa hai tia Ox, Oy.

0,25

    b) Vì tia Oz nằm giữa hai tia Ox, Oy nên ta có:
    
 
 
Vậy   (= 400)

0,25
0,25
0,25
0,25
    c) Tia Oz là tia phân giác của góc xOy vì tia Oz nằm giữa hai tia Ox, Oy và  

0,5

Duyệt của BGH        Duyệt của TTCM
Ngày        tháng 3 năm 2017        Ngày         tháng 3 năm 2017
        
        
        
        
        
        Nguyễn Thị Lệ

TRƯỜNG THCS SỐ 2 TT PHỐ RÀNG    KIỂM TRA GIỮA  KÌ II. MÔN TOÁN 6
    Năm học: 2016 – 2017
Họ và tên: ............................................................................   Lớp: ....................                                                    
   
             Điểm    Nhận xét  của cô giáo
    

Phần I. TRẮC NGHIỆM (2 điểm):
Hãy khoanh tròn vào các chữ cái trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Tập hợp các B(- 9) là:
    A. {...; -18; - 9; 0; 9; 18; 27; ...}                           B. {0; 9; 18; 27; ...} 
       C. {...; - 36; - 27; -18; - 9; 0; 9; 18; 27; ...}          D. {...; - 36; - 27; -18; - 9; 0}
Câu 2: Trong các cách viết sau, cách viết nào cho ta phân số:
    A.                           B.                             C.                       D.  
Câu 3: Trong các cặp phân số sau, cặp phân số nào bằng nhau?
    A.   và               B.   và                C.  và             D.  và  
Câu 4: Rút gọn phân số   về dạng phân số tối giản ta được kết quả là:
    A.                       B.                     C.                       D.  
Câu 5: So sánh hai phân số   và   ta được kết quả là:
    A.           B.   <                  C.   =              D. Cả 3 đáp án đều đúng.
Câu 6: Số đối của phân số   là phân số:
    A.                       B.                    C.             D.  
Câu 7: Hai góc có tổng số đo bằng 900 là hai góc:
    A. Kề bù                    B. Bù nhau                    C. Phụ nhau             D. Kề phụ
Câu 8: Nếu tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz thì khẳng định nào sau đây đúng:
    A.                             B.  
    C.                             D.  
Phần II. TỰ LUẬN (8 điểm)
Câu 9 (2 điểm): Chiếc bánh ga-tô
Hôm nay là sinh nhật bạn Minh. Bố tặng cho Minh một chiếc bánh ga - tô. Minh cắt   chiếc bánh cho mẹ,   chiếc bánh cho bố.
Đố các bạn biết:  Bố hay mẹ của bạn Minh nhận được nhiều bánh hơn?

........................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................

Câu 10 (1,25 điểm): Tính: a) (- 125) . 8             b) 26. (- 37) + (- 37). 74
                                           c)                    d)        
........................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 11 (1,25 điểm): Tìm x, biết: a) x –           b)  
........................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 12 (1,5 điểm): Tính nhanh: a)     
                                                     
........................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................

Câu 13 (2,0 điểm):
Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy và Oz sao cho  ,  
    a) Trong ba tia Ox, Oy, Oz tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?
    b) So sánh góc yOz với góc xOz?
    c) Tia Oz có phải là tia phân giác của góc xOy không? Vì sao?

........................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................

TRƯỜNG THCS SỐ 2 TT PHỐ RÀNG    KIỂM TRA GIỮA  KÌ II. MÔN TOÁN 6
    Năm học: 2016 – 2017
Họ và tên: ............................................................................   Lớp: ....................                                                    
   
             Điểm    Nhận xét  của cô giáo
    

Phần I. TRẮC NGHIỆM (2 điểm):
Hãy khoanh tròn vào các chữ cái đầu câu trả lời đúng:

Câu 1: Tập hợp các Ư(- 12) là:
    A. {-12; -6; -4; -3; -2; -1; 1; 2; 3; 4; 6; 12}          B. {1; 2; 3; 4; 6; 12} 
       C. { 12;  6;  4;  3;  2;  1}                          D. {-12; -6; -4; -3; -2; -1}
Câu 2: Trong các cách viết sau, cách viết nào cho ta phân số:  
    A.                           B.                             C.                       D.  
Câu 3: Trong các cặp phân số sau, cặp phân số nào bằng nhau?
    A.   và             B.  và                C.  và        D.  và  
Câu 4: Rút gọn phân số   về dạng phân số tối giản ta được kết quả là:
    A.                       B.                     C.                       D.  
Câu 5: So sánh hai phân số   và   ta được kết quả là:
    A.   >             B.   <                    C.   =          D. Cả 3 đáp án đều đúng.
Câu 6: Số đối của phân số   là phân số:
    A.                         B.                    C.             D.  
Câu 7: Hai góc có tổng số đo bằng 1800 là hai góc:
    A. Phụ nhau              B. Kề nhau                    C. Bù nhau                    D. Đối nhau
Câu 8: Nếu tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Oy thì khẳng định nào sau đây đúng:
    A.                             B.  
    C.                             D.  
Phần II. TỰ LUẬN (8 điểm)
Câu 9 (2 điểm): Chiếc bánh ga-tô
Hôm nay là sinh nhật bạn Mai. Bố tặng cho Mai một chiếc bánh ga - tô. Mai cắt   chiếc bánh cho mẹ,   chiếc bánh cho bố. 
Đố các bạn biết:  Bố hay mẹ của bạn Mai nhận được nhiều bánh hơn?

.....................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................

Câu 10 (1,25 điểm): Tính: a) 4 . (- 125)              b) 51. (- 73) + (- 73). 49
                                           c)                      d)       
........................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 11 (1,25 điểm): Tìm x, biết:     a) x –                 b)  
........................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 12 (1,5 điểm): Tính nhanh: a)     
                                                     
........................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................

Câu 13 (2,0 điểm):
Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy và Oz sao cho  ,  
    a) Trong ba tia Ox, Oy, Oz tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?
    b) So sánh góc yOz với góc xOz?
    c) Tia Oz có phải là tia phân giác của góc xOy không? Vì sao?

........................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................


 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 12
Tháng 06 : 249
Năm 2021 : 2.442