“Có một nghề bụi phấn bám đầy tay                                             Người ta bảo là nghề trong sạch ...